Miguel Los Santos Uhide
Cosas mías
Contacto: uhide@live.com
Vaya al Contenido

Letras de canciones populares vascas

Música > Libretos, sinopsis y letras de música clásica
Cuando en 1966 se inauguró la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rentería (Guipúzcoa), los frailes capuchinos ocuparon el nuevo convento abandonando el antiguo (antigua Fábrica de Rosarios), que se encontraba en el mismo terreno y que les había sido donado por el propietario.
 La Coral Andra Mari, durante un corto período de tiempo ensayaba en el convento abandonado.
 Este cancionero, lo recogí del suelo, un día de ensayo, entre los bártulos abandonados. Está editado por Gráficas Macazaga, de Rentería. Era de pequeño formato (7 x 10,5 cms.) sin ninguna información en la portada ni en la contraportada. Consta de dos partes o tomos, encuadernados en el mismo librito
 Lo edito en mi página porque, pese a ser letras de canciones muy conocidas, refleja las características del vascuence en el tiempo de su edición. 
     
     

        EUSKAL ERRIKO: KANTA ZARRAK
          
       Tomo I

INDICE
 • 001.- Nik zuri zuk neri.
 • 002.- Zibillak esan naute. (Iparragirre).
 • 003.-  Bein batían Loyolan. (Bilintx).
 • 004.-  Ardua eran da.
 • 005.-  Kontxesiri. (J. 1. Iztueta).
 • 006.-  Ene izar maitia. (Belsunze'ko Bizkondea).
 • 007.-  Goizian sartu.
 • 008.-  Markesaren alaba. (Iturrino).
 • 009.-  Senarrak emaztiari.
 • 010.-  Eperrak kanta.
 • 011.-  Txantxangorriya. (Arrese'tar Emeterio).
 • 012.-  Ezkonduak eta ezkongai.
 • 013.- Asto gaxua.
 • 014.-  Amardun.
 • 015.-  Ardoa. (Meajer).
 • 016.-  Orain bí milla urte igaru. (Txirrita).
 • 017.-  Albaiteruen salan. (Txirrita).
 • 018.-  Galtzaundi.
 • 019.-  Kaiku
 • 020.-  Baserritarrak.
 • 021.-  Mutill zarraren despeira.
 • 022.-  Mutill gaztientzat.
 • 023.-  Betroi bati. (Xenpelar).
 • 024.-  Gazte gera gazte.
 • 025.- Iya guriak egindu. (Xenpelar).
 • 026.-  Egunsentia. (R. Artola).
 • 027.-  Illunabarra. (R. Artola).
 • 028.-  Amerika'ra nua.
 • 029.-  Erari maítagarria. (R. Artola).
 • 030.-  Neska zar bat tentatzen. (Txirrita).
 • 031.-  Limosnatxo bat. (P. Nemesio Otaño).
 • 032.-  Txepetxa. (P. Nemesio Otaño).
 • 033.-  Begiyak farrez.
 • 034.-  Ikusten duzu goizian. (Elizanburu).
 • 035.-  Intxauspeko alaba.
 • 036.-  Ardo kanta naparra.
 • 037.-  Domingo Kanpaña. (Bilintx).
 • 038.-  Zaldi baten bizitza. (Bilintx).
039.-  Potajiarena. (Bilintx).
 • 040.-  Juana Bixenta Olabe. (Bilintx).

 • EUSKAL ERRIKO: KANTA ZARRAK
  Tomo II
  INDICE

  • 041.-  Donostiyako iru damatxo.
  • 042.-  Ez dago arrosarikan.
  • 043.-  Arbola bat. (F. Arrese Beitia).
  • 044.-  Pello Joxepe.
  • 045.-  Mendian zoin den eder.
  • 046.-  Lili bat ikusi dut.
  • 047.-  Amodiozko solasak.
  • 048.-  Iruten ari nuzu.
  • 049.-  Zerbait esan ezkero.
  • 050.-  Gaubez gaubez.
  • 051.-  Iguzki denean.
  • 052.-  Txori errusiñola.
  • 053.-  Ardo on ontatik. (J. P. P.)
  • 054.-  Gaztetasunak bainera billa.
  • 055.-  Uso txuriya.
  • 056.-  Iriyarena.
  • 057.-  Maria.
  • 058.-  Txarmangarria.
  • 059.-  Txoriñuak kaiolan.
  • 060.-  Andregeya.
  • 061.-  Nere maíte Maria.
  • 062.-  Alde bat probintziyan.
  • 063.-  Lo! lo! lo!
  • 064.-  Bautista Bazterretxe.
  • 065.-  Zamorako semia.
  • 066.-  Bertsuak jarrl diskat.
  • 067.-  Euskal-erriko neskatxatxuak.
  • 068.-  Andre Madalen.
  • 069.-  Izazu nitzaz kupira.
  • 070.-  Kontxisirentzat. (Bilintx).
  • 071.-  Zenbait damen ezker txarrak.
  • 072.-  Nere andre onekin.
  • 073.-  Loriak. (Bilintx).
  • 074.-  Anton Iskiñentzat. (Bilintx).
  • 075.-  Mediku baten ateraldía. (S. Baroja).
  • 076.-  Asta kontua. (S. Baroja).
  • 077.-  Madalenen arrazoia.
  • 078.-  Nork esan? (S. Baroja).
  • 079.-  Kanta.
  • 080.-  Itxasua laño dago.
  • 081.-  Nagusiyat ta maistarra. (Txirrita).
  • 082.-  Aizak a motell mañontzi. (Xenpelar).
  • 083.-  Nere senarrarekín.
  • 084.-  Ijituak. (Txirrita).
  • 085.-  Baratzako pikuak.
  • 086.-  Zortzikoa.
  • 087.-  Aita San Antoniyo.
  • 088.-  Txomiñ eta Bartolo.
  • 089.-  Lua lua.
  • 090.-  Thingin thangun.
  • 091.-  Gure baratzan.
  • 092.-  Galai bat etorrí zait.
  • 093.-  Kantua.
  • 094.-  Gizon bat ardo gabe.
  • 095.-  Kanta.
  • 096.- Obizdea.  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  NIK ZURI, ZUK NERI
  1
  Matzaren orpotik dator,
  mama gozua,
  mama gozua,
  edango neukela
  beterik basua,
  nik zuri,
  zuk neri,
  agur egiñaz alkarri,
  basua txit garbi
  biarko da ipiñi.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  ZIBILLAK ESAN NAUTE
  Iparragirre
  1
  Zibillak esan naute
  biziro egoki,
  Tolosan biar dala
  gauza erabaki ;
  giltza pian sartu naute
  poliki poliki,
  negar egingo luke
  nere amak baleki.
  2
  Jesus tribunalian
  zutenian sartu
  etzian Pilatos'ek
  kulparik billatu;
  neri ere arkitu
  ez dirate barkatu,
  zergatik ez dituzte
  eskubak garbitu?
    3
  Kartzelatik atera,
  fiskalen etxera
  abisatu ziraten
  juateko beriala;
  ez etortzeko geiago
  probintzi onetara,
  orduban artu nuben
  Santander aldera.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  BEIN BATIAN LOYOLAN
  Bilintx
  1
  Bein batian Loyolan
  erromeriya zan,
  antxen ikusi nuben
  neskatxa bat plazan;
  txoriya bañan ere
  ariñago dantzan,
  uraxen bai polita,
  an politik bazan!
  2
  Esan nion desio
  senti nuben gisan,
  arekin izketa bat
  nai nubela izan;
  erantzun ziran ezik
  atzegin ar nezan,
  adituko zirala
  zer nai niyon esan.
  3
  Arkitu giñanian
  iñor gabe jiran,
  koloriak   gorritu
  arasi zizkiran
  kontatuko dizutet
  guztiya segiran,
  zer esan nion eta
  nola erantzun ziran.
  4       
  Dama polita zera
  polita guztiz jai!
  bañan alare zaude
  oraindik   ezkon-gai;
  ¡ezkon gaitezen biyok!
  ¡esan zadazu bai!
  —¿Ni zurekin ezkondu?
  ¿ni   zurekin ? ¡Ja jai!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  ARDUA ERAN DA

  Ardua eran da moskortzen naiz,
  pipa ortuta txoratzen naiz,
  kortejatzia lotsatzen naiz,
  nola demontre biziko naiz?

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Kontxesiri
  J. 1. Iztueta
  1
  Maite bat maitatzen det maitagarria.
  Begi ederra du ta guztiz argia;
  Daukat urruti,
  Bañan ezin kendu det burutik;
  Aren itxura,
  Saldu albaliteke pisura,
  Urriaren truke
  Nork erosi faltako ez luke. (berriz)
  2
  Ogeita lau leguaz nago aparte,
  Bitartean badaukat milloi bat ate,
  Guztiak itxirik;
  Nai arren ez egon ixillik:
  Beti negarrez,
  Nere maite maitearen galdez;
  Ote dan bizi,
  Biotz biotzeko nere Kontxexi. (berriz)
  3
  Egunaz argi gutxi, gabean illun,
  Konsuelorik ez da neretzat iñun
  Maitea gabe;
  Egin ote danik aren jabe
  Oroitutzean,
  Zenbait pena nere biotzean
  ditut igaro;
  Maite det, eta ez da milagro. (berriz)
  4
  iAi au bakardadea eta tristura!
  Nere biotz gaxoa ezin pistu da,
  Ain dago illa;
  Beti dabill konsuelo billa;
  Bere artean
  Banengo maitearen aldean,
  Ordutxo biko,
  Pena guztiak lirabe ilko. (berriz)
  5
  Nere maitea zutzaz ni oroitzen naiz,
  Egunaz ere baita gauetan txit maiz,
  Lotan ere bai;
  Zu ikusitzera ni joan naiz,
  Libre banengo
  Or nitzake egun bigarrengo,
  Naiz orduan il!
  Ez nuke izango batere miñ. (berriz)
  6
  Lenengo gau batean egin det amets,
  Bañan pensamentuak beti al rebes
  Irtetzen dira;
  Ustez negoen zurí begira,
  Maite polita,
  Kofrearen gañean jarrita,
  Kontu kontarí,
  Nai nuen bañan, ez nintzan ari (berriz)
  7
  Maite nerea daukat beti goloan,
  ¡Ai orain banengo ni are alboan
  Iñoiz bezela!
  Jaunak amets au kunpli dezala,
  Balitz konbeni,
  Konsueloz ílkoz nitzake ni
  Nere ustean,
  Maitetxoren biotza ikustean. (berriz)
  8
  Nere maite polita ez da zer etsi,
  Bigar ere ez bada or nazu etzi
  Lengo lekuan,
  Allegatutzen naizen orduan,
  ¡Ai au poza,
  Nere maíte maitetxo biotza!
  Zuri begira,
  Pena guztiak aztuko dira. (berriz)
  9
  Zure gauza polit bat ordet nerekin
  Izkribaturik dago letra birekin;
  K ta B dira,
  Askotan nago oyei begira;
  ¡Ain dira piñak!
  Maítetxo polita, zuk egiñak
  Sedaz ederki,
  Kolkuan gorderík dauzkat beti (berriz)
  10
  Esperantzetan bízi, maíte gozoa,
  Noizbait kunplituko da gura plazoa,
  Eta orduan,
  Gauza txarrik ez artu buruan;
  Lengoai utzi,
  Ez degu pasatzen pena gutxi,
  Preso sei urtez
  Onduko gaituzte nere ustez. (berriz)

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Ene izar maitia
  Belsunze'ko Bizkondea
  1
  Ene izar maitía,
  ene txarmagarria,
  ixilik zur'ikustera
  irten nitzauzu leioara
  koblatzen dudalarik
  zaude lok'arturik;
  gauzak'ametsa bezela
  ene kantua zauzula!
  2
  Zuk ez nuzu ezagutzen,
  orí ere zaut gaitzitzen;
  ez duzu ene bearrik
  ez eta atxolarik.
  ¡Il edo bizi nadin
  zuretako berdin!
  Zu aldiz maite Maria,
  zu zare ene bizia!
  3
  Amodiozko pena zer zen
  oraino ez nakien!
  orain ez nuzu biziko
  baizik zu maitatzeko,
  norat den itxurkia
  ara joaiten da ura:
  orobat ni, maitenena,
  ¡ilten niz zure gana!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Goizian sartu
  1
  Goizian sartu tabernara eta
  ateratzen naiz azkena;
  egun guztiyan zurrutian eta
  etzait betetzen barrena.
  2
  ¡Ai au erari zoragarriya,
  neri gustatzen zaidana!
  Maria Jesus, biyotzekua,
  bete amaseigarrena.
  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  MARKESAREN ALABA
  Iturrino
  1
  Zeruak eta lurrak
  egiñ zituena
  memoriya argitzea
  atoz neregana;
  esperantza badaukat
  Zedorrek emana
  kunplitzeko dedala
  desio emana.
  2
  Amoriyozko penak
  bertso berriyetan
  publika albanitza
  Euskal-errietan:
  enteratu naiz ongi
  enkargu oyetan
  San Jose arratzaldeko
  irut'erdiyetan
  3
  Markes baten alaba
  interesatuba
  mariñeruakiñ enamoratua
  deskubritu gaberik
  bere sekretua
  amoriyua zeukan
  barrena sartua.
  4
  Egun siñalia zan
  goguan artzeko
  esan ziyola aren
  etxera juateko.
  —Deseo dedan itz au
  manifestatzeko
  zurekin, Antonio,
  nago izateko.
  5
  Zer esaten dirazu,
  Juamtak itz ori,
  tentatzen aizerala
  trazak badirudi,
  etzait zure gradurik
  tokatzen neri,
  ez burlarikan egiñ
  mariñeruari.
  6
  Iduki dezakezu
  ongi sinistua
  aspaldiyan neguala
  zutzatz gustatua,
  etzaitut nik utziko
  desanparatua,
  ala egiten dizut
  gaur juramentua.
  7
  Konformatu ziraden
  alkarren artian
  ezkonduko zirala
  urrengo urtian,
  eskola ikasteko
  biyen bitartian
  beraren erritikan,
  guztiz apartian.
  8
  Ala disponiturik
  jarri zian biyak,
  kartaz entenditzeko
  alkarren berriyak,
  formalidadiakin
  jartzeko egiyak.
  baña etziran lo egon
  amaren begiyak.
  9
  Alferrik izango dira
  aserre gurian,
  ez naute mudatuko
  eternidadian,
  esposatu nai nuke
  kariño onian
  Antonio Maria
  etortzen danian.
  10
  Ezin egon zan ama
  itz ori sufritzen,
  beriala asi zan
  kartak detenitzen
  intenziyo aundiagoz
  ezkontza galdutzen;
  Juanitak alakorik
  etzuen pentsatzen.
  11
  Amaren maleziya
  korreora Juan ta
  Antonio illtzala
  egiñ zuan karta:
  Juanitaren tristura
  maitia, esan ta
  engañatu du beste
  gezur bat esanda.
  12
  Amak esaten dio:
  Juanita neria
  Galdu da diotenez
  Antonio Maria,
  nik billatuko dizut
  beste bat obia,
  mayorazgo interes.
  askoren jabia.
  13
  Ama, ez neri esan
  orrelakorikan,
  ez det nik bestegana
  amotiyorikan,
  ezin alegre leike
  nere barrenikan
  komenienzia ona
  egonagatikan.
  14
  —Utsi alde batera
  orrelako lanak,
  ez ditut nik ikusten
  zu bezeIa damak,
  nai badituzu artu
  onra eta famak
  giyatuko zaituzte
  aitak eta amak.
  15
  Denbora kunpliturik
  galayak abiyan
  zer pasatu ote zan
  aren memoriyan
  kartarik artu gabe
  juandan aspaldiyan,
  inozente sartu zan
  jayo zan erriyan.
  16
  Au da lendabiziko
  esan zenduana:
  Zer da musikarekin
  onratzen dutena?
  Markesaren alaba
  kalian barrena
  esposario zala
  ark biarzuena.
  17
  Desrnayaturík egin
  zuen ordu bete
  gero nobiya eske
  itz bi egiñ arte,
  inguratu zitzayon
  makiriabat jende;
  bigarren ordurako
  ill da derrepente.
  18
  Gaba pasatu eta
  urrengo goizian
  entierrua zuben
  bigarren klasian,
  markesaren alaba
  guziyen atzian;
  ¡zer pena izango zan
  arren biyotzian!
  19
  Penarikan lerturik
  Antonio ill zan,
  akonpañatu zuen
  Juanitak eleizan,
  naitasuna baziyon
  esan dedan gizan,
  gerostik etzuen
  osasunik izan.
  20
  Erremedia bazei
  sentimentu ori
  bitarteko bat jarri
  Jesus maiteari
  oraziyo egiñaz
  Bírjiña Amari
  zeruan gerta dediñ
  Antonio Mari..
  21
  Alkarren konpañian
  guk ere nai degu
  Birjiña, egiezu
  Jaunari erregu
  kristau guziyagatik
  baldin albazendu,
  Iturrinok orrela
  desiatzen du.


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Senarrak emaztiari
  1
  Andrea zalea naiz nerez
  eta protxua nai berez,
  bikaña daukat ítxurez,
  oyek gogoan dauzkeala
  nabil egunez ta gauez
  ona bai abillidadez,
  asoikua da edadez,
  atso zartutakoa ez.
  2
  Matrimonio autzia
  bakarrik naukat utzia;
  bizi biarko etzia,
  gizona morroi zarpa zarrakin
  andria galan jantzia,
  jai! au zer diferentzia,
  nork artu pazientzia.
  nik daukat penitentzia.
  3
  Andrea dabil tratuan,
  emanean da artuan,
  legorrian da portuan,
  bere bototik salduko luke
  senarra iru kuartuan
  isla batera barkuan
  entregatzeko kontuan
  ez da prezio altuan.
  4
  Ari zan Mari Aldarte
  parrandan gastatu arte,
  bizio txarrakin parte,
  etxea saldu, diruak urtu,
  orain guztiontzat kalte,
  andrea daukat alkate,
  errespetoa aparte,
  engañatuta naukate.
  5
  Ni nago morroi serbitzen,
  bastaren kargak berdintzen
  gorputza asko nekatzen
  maitea orla ibillitzea
  ez du legeak agintzen,
  asiagatik urdintzen,
  gazteak dio segitzen
  nork daki nola dabiltzen.
  6
  Lenago ga be egondu
  akordatu naiz berandu
  ezin gerade konpondu
  mundu onetan suerte onik
  ez da neretzat izandu
  mutill zartuta ezkondu
  oraiñ andrea gallendu
  gaztea bear omendu.
  7
  Badaukat korteiantea,
  alperra ta tunantea,
  pikaro balientea,
  gabetan iñor sentitu gabe
  irikitzeio atea,
  berak naiduen artea
  atzegin da egotea,
  orlako borondatea.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Eperraren kanta
  Eperrak kantatzen du
  goizian goizetan
  ez asko fiyatzeko
  mutillen izketan.
  Fiyetzen bazerade
  mutillen izketan
  eroriko zerade
  arri labanetun.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Txantxangorriya
  Arrese'tar Emeterio
  1
  Zuk dezun margo ber-bera duen
  osto geyenak lurrean
  zuatzetatik erori eta
  banazká soill daudenean,
  begiyak xabal-xabal jarrita,
  adar me baten gañean
  egoten zera txantzangorriya,
  negarrez uda azkenean.
  2
  Ain txukun, apal eta geldiro
  jarraitzen zera kantuan,
  non ernai beti zuri begira
  egon arren bat onduan,
  naigabe «pranko» banatugatik
  kantari zauden orduan,
  iñoiz ez dizu ari zerala
  antzik emango mokuan.
  3
  Papar txikí ta gorritxa bor-boill
  ler egiteko zorian
  jardun-gai oso kupigarriaz
  beterik daukazunean,
  ainbeste negar..., eretsi xamur...
  azanpa guzik batean,
  ez dakit nola kabitzen díran
  zure kolko pollitean.
  4
  Aldizka «purruxt», ega motzean
  uste gutxinez aurrear
  azaldurik an laister-bidetík
  malda gora loazela,
  gidari zintzo gertu bat izan
  nai bazenduke bezela,
  gure alboan zabiltza beti
  txoriño maite-maitena.
  5
  Maite zaitugun ezkere nunbait
  ordañak-aurrez ematen
  ote zabiltzan esan liteke
  negua sartu baño len.
  Ez ikarstu!, elurte gaizto
  aundienak izan arren
  gure ondoan arkituko da
  zuretzako ainbat lurmen.
  6
  ¡O, txori gaxo, sotil, pollita,
  biotz erien laguna,
  «txiruliuka» negar ugari
  eztiro dariyozuna
  zu zera beti txantxangorriya,
  zu zera ¿iantxan-iztuna,
  alakose gauz maitagarti bat
  erakusten diuzuna.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  ASTO GAXUA
  1
  Al ukullu ya no vuelve
  mi buen astua, no vuelve no,
  ya no brinca de poxa
  cuando cabeza tocar alguno;
  arrayua suerte txarra
  con tripako miña poner hizo.
  Biotzeko asto gaxua
  malkos tiraba cuandc murió.
  2
  Y agora te hace dos años
  juxtu juxtuak ayer cumplió
  que las tripako miñas
  al pobre burro le agarró
  con un arrantza fuerte
  una noche me despertó.
  Biotzeko...
  3
  Levantarme enseguira
  y al ukullu marché yo,
  con ojos de bixigu triste
  como hablando mirar hizo
  echaba unos suspiriyuas
  de muy adentro se le salió.
  Biotzeko...
  4
  Estirar luego la pato
  como arrikoskorra se endureció
  y yo con mucha pena
  le dije: Asto gaxua adiós.
  Hacer un abujero grande
  y tierra encimo le puse yo.
  Biotzeko...

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Ezkonduak eta ezkongai
  1
  Ezkonduak eta ezkongai
  guztiyak ondo bizi nai,
  dirua degunían jai;
  fameliako buruzalía
  kontu geíago ere bai,
  len ardua eraten lasai,
  orain urrutitik usai,
  etxian nago andre zai.
  2
  Goizian dirua kontatzen
  tabernarako prestatzen
  bazkari ona topatzen,
  kafia artu, kopa eranez,
  erariak fiñak jokatzen,
  ez det egiriak ukatzen,
  orain ezpañak nekatzen
  txardin ezurrak txupatzen.
  3
  Agindu zerbait kamiyo
  gorputzak milla jeniyo,
  langilli danai au diyo,
  biziyuetan gertatu gera,
  zu zeralako meriyo,
  lengo diruak adiyo,
  non naitik zarpa jariyo
  eztu gezurrak baliyo.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  AMARDUN
  Baldin bada zeruan
  jaiten usokurnerik
  ezin litzake oberik
  auxen bario an ere jan,
  ¡a zer usaia zeruan!
  Ill bat lezake piztu,
  ezin ez ni sendatu!
  zer? Uste det aingeruak
  ziradela gosetuak
  usokumez saletu.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Ardoa
  Meajer
  1
  Ni naiz txit gauza gozoa
  Eta pozkida osoa,
  Beltza naiz eta zuria,
  Illuna eta argia,
  Indarra det eta garboa
  Eta izena det ardoa.
  2
  Noé gizona adítua
  Zedorren pensamentua
  Izan zan gauza andia
  Ipintzen mastia,
  Zu zaitugu ardoaren autore
  ¡O! zorioneko Noé!
  3
  Edari maitagarria,
  Tristearen gai irria,
  Dezu alaitze begia,
  Eta kentzen nai-gabía,
  mutuba ipintze kantari
  Eta motela dantzari.
  4
  Ausi, atera, ebakia;
  Miña dala edo zauria
  Zendatzeko belarra
  Klareta ta nafarra,
  Moskatela edo Malaga,
  Edozein ardo ona bada.
  5
  Pasatzen du aste osoan
  Aitzurtzen batek soroan
  Nekaturikan guztia
  dariola izerdia,
  Laster legoke au galdurik
  Ezbalu jayetan ardorik.
  6
  Jateko ez bada gogorik
  Eta eziñ egin lorik,
  Eritasun oben
  Edo beste edoseñen
  Zendatzeko balsamoa
  Da mats onaren zumoa.
  7
  Ardo gube ez da jalerik,
  Ez mezarik eta ez festarik,
  Bada au faltatu ezkero
  Ez da arkitzen gero
  Baizik naigabeko tristura
  Illuntasuna ta mallura.
  8
  Barberu, mediku guztiak
  Erremedio aundiak
  Dituzte besterentzat,
  Baña bada berentzat,
  Piztutzeko aldan lenena
  Ardo zarrik dan onena.
  9
  Ardoa eranik neurriz
  Bein illa pizten du berriz
  Baña bada asitzen
  Belaunak limuritzen
  Eta irakiten buruban,
  Ez da gauza onik orduan.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Orain bi milla urte igaru
  Txirrita
  1
  Orain bi milla urte igaru
  bezela ziran asiyak
  erromatarrak berendunairik
  gure zazpi probintziyak,
  garai artako abarka zunak
  ziran jeniyoz biziyak,
  baziran penaz amildu eta
  beren ezurrak autsiyak,
  lastimosuak izandu ziran
  oyen orduko antsiyak.
  2
  Denbora artako gerrero zarrak
  ziran gizon onraduak
  azíyuetan irabazita
  jazten zitukren graduak,
  irurogeita iau urtekuak
  baza biltzan soldaduak
  orain bezela etzuen iñor
  engañatutzen diruak.
  Lekobide ta Osabal ziran
  Kantabriako buruak.
  3
  Aitona oyek zer pensatu zuten
  azkeneko eriyotzian,
  ez genduen jakin izandu
  pena daukat biyotzian,
  arrats guziyan otsan guardiyan
  egunaz erdi gozian,
  zenbat naigabe sufritu zuten
  Erniyoko gurutzian,
  oyen orduko oraziyuak
  ederrak izango ziran.
  4
  Gure izeben amen amonen
  osaben aiten aitonak
  emen fueruak defenditutzen
  ibillitko gizonak,
  bertan batalla irabazita
  gero Erromara juanak,
  Otabianok galdu zituben
  bere erriko lagunak,
  aundi gaistuak diran tokiyan
  pagatzen du txiki onak.
  5
  Arrosa baño zabalagoko
  gure zazpi probintziyak,
  baratza eder bat bezela zeudn
  guziyak lorez jantziyak,
  lau Españian Morroi gaudenak
  iru an ditu Frantziyak,
  gizon gaisto bat dala mediyo
  ondatu giñan guziyak,
  beste munduban ikusten badet
  eman biazkat graziyak.
  6
  Persegituak izandu gera
  juandan zenbait urtian
  asko zabiltzan agindu nairik
  Kantabriako partian,
  mantxa gabeko lore ederrak
  eztalirikan lur pian
  errespetua guardatzen zuen
  Lartaun emen zan artian,
  oraindikan ere denbora dago
  berriro saya gaítían.
  7
  Geren sallari segi zayogun
  ez bestatara mugitu,
  motiborikan asko badauzkat
  ongi esan nai banitu,
  ni engañatzen ez baldin banitz,
  Euskal-erriyak baditu
  Kantabriaren izenik ere
  nai ez dutenak aditu,
  zazpi senide aita batenak
  ezín gerade unitu.
  8
  Zazpi senide alta batenak
  danak euskaldun garbiyak,
  Tubal zarraren artaldetikan
  banatutako ardiyak,
  beren aitona nungua zuten
  ez dakitenak erdiyak,
  utzi ditzagun bire illunak
  billaditzagun argiyak,
  beti betiko bere izena
  izan .dezan Kantabriyak.
  9
  Beren idea beste gauzarik
  ez dauzkatenak buruan,
  gaurko egunian alako asko
  baditugu ínguruan,
  esaten dute Kantabria onek
  bere jabia nor duan
  kontra agiten asi zaizkigu
  setosuaren moduan,
  geren anayak ez dítugula
  esan gentzake orduan.
  10
  Baldín egiyaz egiña bada
  aurreko zarren papera,
  zazpi probintzi euskerazkuak
  Kantabritarrak gera,
  nere bíyotzak dakadan asmua
  beti dijua papera.
  bide askotatik martxa zuzenik
  ezín gentzake atera,
  onena zein dan ongi neurtuta
  bildu gaitezen batera.
  11
  Zazpí seníde aita batenak
  egotia onen triste
  fortun'au da desgrazi batez
  baño ez genduan uste
  maitatzen dute etorri dana
  bastaren gauzaren eske,
  egunen batez asarre samar
  ikusi biar gaituzte,
  jakin dezaten bagerala gu
  izena degun ainbeste.
  12
  Mundu onetan ezin bizi ta
  ez degu juan nai bestera
  gezurra esanda ez dago andik
  etortzerik ostera,
  arrazoi gabe aman ziguten
  lege kontrako jazkera,
  gañera berriz kontrari dude
  galduko dala ez eskera,
  gogor egite ezpazayote
  oyentzat aña ez gera.
  13
  Kolka txarraren azpiyan dauden
  txito urrikalgarriyak,
  amarretatik bost iltzen dira ta
  beste bostak elbarriyak,           .
  pisti gaistuen bildurrez beti
  gora begira jarriyak,
  indar gutxiko gorputza eta
  suspiriyuak larriyak
  kastigu onen mendián bizi
  gera gaur Euskal-erriyak.


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  ALBAITERUEN SALAN
  Txirrita
  Albaiteruen salan
  demoniñua artan
  demoniozko estroposo bat
  egin nuben bertan,
  demoniñuak emen,
  demoniñuak an,
  demoniñuak nun nai
  gorputzaren bueltan,
  demoniñuak sasoi zebillen
  demoniñuetan.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  GALTZAUNDI
  1
  Neri deritzan galtzaundi,
  apellidua det Goñi,
  Aldasoro izen goitia
  deritzan neroni;
  illtzerikan ez nuben
  lenago pentsatzen,
  bañan oraingotikan
  ez naiz eskapatzen,
  testamentua egitera
  nua ni len bai len
  nere porientiak
  lasatu ditezen.
  Ta Galtzaundi,
  Ta Galtzaundi,
  apellidua det Goñi.
  2
  Aitaren, Semiaren,
  Espiritu Santuaren,
  Jaun zeruak lagun zaidala
  lan onetan neri arren;
  sentimentu bakarra
  daukat barrenen,
  alaba ipurtaundia
  utzitzia emen;
  orra neregatikan
  oyek nola dauden,
  Jaunak eraman nazala
  zerura len bai len.
  Ta Galtzaundi...
  3
  Nere lengusu Pokotlinori
  nai diozkat bada utzi,
  nere eskatzeko estanteria
  bere jenero ta guzi;
  bañan ango kristolik
  ez dezala autsi,
  bestela utziko dizkat
  guziak Ramos'i;
  egiten badiote
  jaun oni igesi,
  laister juango zaizka
  damak Rodrigez'i.
  Ta Galtzaundi...
  4
  Ni illda gero emaztia
  penaz illko balitzake,
  nere onduan enterratzia
  iñola albalitz nai nuke;
  eta gañian jarri
  letra bat aundiya:
  "Emen dago Galtzaundi
  eta konpañiya";
  paz aundi bat artu zun
  Tolosako erriyak,
  merkatu ziralako
  ordun erariyak.
  Ta Galtzaundi...
  5
  Entierrua nai det egitia
  neri bigarren klasian,
  lau zapatarik eramatia
  gañera berriz aidian;
  jota nabarra juaz
  Enpero kalian,
  sobrekama balkoitan
  naramatenian;
  Arremete zubiyan
  aizken aízkenian
  zagí bat ardo jarrí
  kajaren gañían.
  Ta Galtzaundi...
  6
  Ni oraindaño egin izandu
  diten testamentubak,
  gaur bestetatikan izango dira
  ayek danak borratuak
  eta orain firrnatu
  ere testiguak,
  oditu baituzute
  gaur nere kontubak
  isillik iduki arren
  nere sekretuak,
  Dametako iturriyan
  eran kuartillu bat.
  Ta Galtzaundi...

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Kaiku
  Neure andrea, andre ona da,
  gobernu ona du... auzuan!
  artzen duelarik bere alaba
  Mari kataIin altzuan.
  Aizazu!
  — Zer nauzu?
  —Gero're orrela munduan ere
  biak biziko gerare gu,
  baldin bazare kontentu,
  baldin bazare kontentu!
  Nik beti freskotxorik tabernakua,
  sototxuan daraukat ardo gozua,
  ai, zer kontentu,
  ai, zer allegre,
  eskaintzen dauzut,
  neure maitia:     
  arrautzekuak eta Kaiku esnial (berriz)
  San Blas alderat nindoalarik
  Makiltxo baten gaiñean,
  Arantza beltz bat sartu. zitzauten
  Uspela nuen oiñian!
  Ai zazu!
  — Zer nauzu?
  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Baserritarrak
  1
  Baserritarrak gera gu
  Ezin gentzake ukatu, (bis)
  Baña kaletarrak bezin ongi (bis)
  soñua jotzen degu (bis).
  2
  Kalian dira bi gauzak
  Neri gustatzen zaidanak;
  Ardotxo txurí goxua eta
  Opill koxkor biguña.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Mutill zarraren despeira
  1
  Dozena bat bertso berri
  gaztien konsolagarri,
  nene mingaña sano dan arte
  nai nituzke jarri;
  begiratuaz elkarri,
  andrerik ezin ekarri,
  mutill zarren despeira zer dan
  esango det zarri.
  2
  Egon zaitezte aditzen
  zartuta nola gabiltzen,
  gazte denboran ezkondu gabe
  errex da gelditzen;
  ajiak zaizkit berritzen
  ta indarrak urritzen,
  orain jarri naiz soldata gabe
  anaya serbitzen.
  3
  Anayak naukak mendían,
  koñatak aídamenian,
  gazte denbora akordatzen naíz
  sasoya joanian,
  ez det gularik janían
  gau ta egu betí lanian,
  ondo egin da ezker gaixtua
  gero azkenian.
  4
  Iñor naí badu ikusi,
  nere líbrua ikasi,
  nekía pranko esker gaistua
  ta alímentu gutxi;
  anaya daukat nagusi,
  índarrak juanak ígasi,
  ontaz aurrera oyen mendian
  biarko det bízí.
  5  
  Ezurrak zaizki gogortu
  belarriya oso gortu,
  modu ontan mutill zarraren
  inbíriya nork ditu?
  audrerik ez nuen artu,
  oraín anparo biartu
  praíle naitare ezín níteke
  komentuan sartu.
  6
  Koñatak nauka arrotza
  ura emendík orruntza,
  anan egin da esker gaixtua
  ta alimentu otza;
  soldata gabe morrontza,
  begiratua zorrotza.
  animosua ez dago mutíll
  zarraren biyotza.
  7
  Lenago erromeriyan
  dama gaztien erdiyan
  jira ta buelta ibiltzen nitzan
  fanfarroikeriyan;
  orain tristura begiyan,
  nago estado urriyan
  pipa bat artu ortzian eta
  subaren guardiyan.
  8
  Orain galdu naiz ederki
  merezi baña obeki,
  neskatxak ere ez dirate nai
  aterík iriki;
  badute milla aitzaki,
  gaztíaguak izaki
  istimaziyo txarra nola dan
  mutill zarrak dakit.
  9
  Mutilla bere zarrian
  neskatxakin indarrian
  egun guztiyan oyen pardelak
  nere bizkarrian;
  gero illunabarrian
  istimaziyo txarrian
  ibiltzen naute soñeko galtzak
  kendu biarrian.
  10
  Mutill zarraren pobreza
  iñork ikusi nai eza,
  eskarmentua dubenik bada
  konsidera beza;
  auxen da nere bajeza,
  nork izango eztu pereza,
  illobentzat utzi biarra
  bere intaresa?
  11
  Nik dakadan ganantziya
  badago zeñi utziya,
  bi alkandora, galtza pare bat,
  anayak auxiya;
  au da esperientziya,
  munduko diferentziya,
  mutill zarrari tokatzen zayo
  orlako jantziya.
  12
  Orra illoba gaztiak,
  mutill zarraren trastiak,
  irabizirik eztu izango
  oyekin sastriak;
  zimurtu zaizkit estiak,
  begiyak daukat tristiak,
  eskarmentua izan zazute
  nerekin bestiak.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  MUTILL GAZTIENTZAT
  1
  Iparragirre bozean beaitut
  bertso berriyak paratu,
  Guipuzkoako Euskal-erritan
  albanitzake onratu;
  asko ezkongai gaude
  gustakorikan gabe
  ezin dutela topatu,
  projimuari erakustia
  esta izango pekatu.
  2
  Konsejutxo bat lendabiziko
  eskongai dauden oyentzat,
  esposatzia gauza pixuba
  dala iriritutzentzat,
  dote eta arria
  eztubela balio
  amoriyo fiñarentzat,
  zergatik izan bearko duben
  ill arteraño beretzat.
  3
  Neskatxa eder balientiak
  baldin gustatzen bazaizu
  etorrizaitez Oyartzunera
  emen billatukoituzu;
  kale eta baserri,
  kolore zuri-gorri,
  ederrak franko badezu,
  San Estebanez erromeriyan
  ikusi nai badituzu.
  4
  Gustagarriyak oyen bentajak
  dirade klase askotan,
  ez errex arropatuko
  asi ezkero izketan;
  eskojitutakoa
  oyen errespetua
  relijiyoku gauzetan,
  Jaungoikuaren bildur aundi
  aziyak dira gaztetan.
  5
  Errenteriyan dama oyekim
  askotan det nik iyz egin
  perfeziyo ta umildadiak
  eman lezaka atsegin;
  daude ikasirikan
  gurasuetatikan
  ez dezatela utz egin
  nik ere ori egin nai nuke
  betiko galdu ez dedin.
  6
  Bire batian gertatzen bada
  tapatutzeko fortuna,
  saludatzia gustatutzen zait
  oyen egokitasuna:
  aberats eta pobre,
  guztiyarentzat noble
  igual da ez ezaguna,
  orida gure Errelijiyuak
  erakusiten diguna.
  7
  Ostentaziyo batere gabe
  izketan dute graziyak,
  gorputza egoki pasua airoso
  loju gabeko jantziyak;
  beti alegre daude
  tristurarikin gabe
  ezaguerakin josiyak,
  gizonak bezin aundiya dute
  lanian irabaziyak.
  8
  Elizan ere atenziyuaz
  deskubritutzen dan ua
  duda gabe ark adoratzen du
  guziyen soberanua;
  aundiyak ta txikiyak
  kristobak geran guziyak
  ontan eduki kontuba
  realidadez ezku bidedin
  gure remordimentuba.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Betroi bati
  Xenpelar
  1
  Milla zortzireun da
  irurogeita biyan
  bertso berrik jartzera
  nua Euskal Erriyan.
  Betroi bat erosi det
  Ernaniñ periyan,
  ganantziya egingo
  nuala ariyan,
  tristura begiyan,
  beti miseriyan,
  ez aren premiyan
  nere fameliyan,
  Xenpelarrek dakizki
  Errenderiyan.
  2
  Ostegun juandanian
  amabost Ernaniñ
  betroi baten tratuba
  genduben egiñ,
  Inaziyo saltzalle
  egostuna Permiñ,
  emeritzi eskutu
  geniyon eragiñ,
  sabelian du miñ
  iñork ase eziñ
  artuari muziñ
  eztu mai edoziñ
  atzetik bearditu
  zazpi medeñiz.
  3
  Oñaindik gaztia da
  ogeita sei urte,
  ernari omen dauzka
  bost illabete,
  nik ez diyot igartzen
  ala esan dute
  gezurra baldin bada
  engañatu naute,
  ezurrak txit torpe,
  zañak dauzka fuerte
  aragiya aparte
  zeñek naidu merke
  zikiro baten truka
  emango nuke
  4
  Orren arboletikan
  datorren loria,
  frutua konserbatzen
  pare gabia,
  alabatu nai diyot
  bere onoria,
  umatzen baldin bada
  ¡ai zer poderia!
  orren koloria,
  beltza ta moria,
  juan zayo floria,
  lenago obia,
  nere fameliyaren
  ondadoria.
  5
  Notizi txarrak dira
  orrentzat auzotik,
  besua ateria
  urgun besotik
  eztula ta antziya,
  ukullo zulotik,
  desterratuko nuke
  nik nere bototik,
  amarra lepotik,
  grilluz orpotik,
  makillaz ondotik
  jotzen det gogotik,
  eztiyo ajolarik,
  ezerengatik.
  6
  Buruba jarri zayo
  lurrera begira,
  belarriyak zintzilik,
  ¡ai zer segira!
  albaitero guziyak
  ikaratzen dira,
  ark daukan idera
  bajatzen arida,
  irutatik bira,
  ¡au nere perdida!
  nork naidu erdira,
  ba;a ez det emango
  Euskal Errira
  7
  Begí bat itxua du
  adar biyak motzak,
  krixilluba díruri
  orren kokotzak,
  ikaratutzen gaitu
  eztularen otzak,
  farra egíten dute
  Elizatik ontzak,
  sano dauzka ortzak,
  agiña zorrotzak,
  tristura biotzak,
  dantzan dabill otzak,
  ez diyo onik egiñ
  leku arrotzak.
  8
  Borroka dabillela
  juan zaizka adarrak,
  eziñ sujetaturik
  bere indarrak,
  talentu onak dauzka
  gure betroi zarrak,
  lurrera botatzendu
  elbiyaren kargak,
  ganadu elbarrak,
  juntura igarrak,
  jendiaren parrak
  ez dirade txarrak,
  burruntziya diruri
  orren bizkarrak.
  9
  Nere betroyak ez tu
  auko loalia,
  egunero naizik
  ogi alía,
  alare ezin jaso
  lepoko joalia,
  burua makurtuta.
  zerbaiten galdia,
  orren sandalia
  ez da debaldia,
  gauza on zalia,
  bizkotxo jalia,
  malezi asko duan
  arrantzalia.
  10
  Kara iguala du
  aurrian ta atzian,
  basurdia dirudi
  zutik jartzian,
  konsuelo bat daukat
  nere biyotzian,
  bizirik aterako
  balitz ilbeltzian,
  ori umatzian
  esnia etxian,
  gazta abatsian,
  gazura arratzian,
  belarrak gizenduko
  du mayatzian.
  11
  Urtiak juan eta
  ajiak azaldu,
  daukanak obe zuen
  artu ez balu,
  etxetikan kanpora
  ezin det bialdu,
  joka asten naiz baño
  laister urrikaldu,
  aragiya galdu,
  larrua ona du,
  ezurra onradu,
  frantzesak nai badu
  laban kertenetako
  obe det saldu.
  12
  Orra bertso berriyak
  Xenpelarrek para
  jakin dezala
  nere euskara;
  ustez alabatu det
  betroyaren kara,
  ukulluan eztulka
  pasatzen du gaba,
  sano du ijara,
  guziya tripara,
  au gure ikara,
  orlakua zara,
  desterratu nazazu,
  gezurra bada.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  GAZTE GERA GAZTE
  1
  Gazte gera gazte
  ogeira urtetan,
  ez egon pentsaketa
  joaiteko armetan:
  goazen orobetan
  koraje andietan.
  2
  Amak etxen nigar,
  aita ere triste,
  etxean badituzte
  iru anai gazte,
  laguntza badute
  ni etorri arte.
  3
  Eldu girenean
  denborak egiñik,
  bazterrak ikusirik
  frantzesa jakiñik,
  ama, otoi ixilik!
  ez egin negarrik.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Iya guriak egindu
  Xenpelar
  1
  Iya guriak egíndu
  badegu zeñek agindu,
  ez oraindik umildu,
  alkarrengana bildu,
  igerra nai duben guziya...
  ¡berari kendu biziya!
  2
  Okasíyua prestatzen,
  lotan daudenak esnatzen
  etzait nerí gustatzen
  malíziyan jostatzen
  iñorekin ibiltzia,
  ark merezí du illtzia.
  3
  Gerraren billa gau t'egun
  etsayak arturik lagun
  arrazoi ote degun
  edo zer datorkigun
  asitzerako pensatu
  fusillak nola dantzatu.
  4
  Ez naiz ni gerraren zale
  baizik pakiaren alde,
  zeñek nai duen galde
  berari tira alde,
  bala bat sartu buruan
  aspertuko da orduan.
  5
  Ulmidadean alkarri
  errespetua ekarri
  lege eder bat jarri
  bizi gaitezen garbi
  ori deseo nuke nik
  ixuri gabe odolik.
  6
  Gaitzak gerade umiltzen
  eta pakean unitzen,
  ez da errez íbiltzen,
  anayak alkar illtzen,
  zer dan entenditu gabe
  ortan galduko gerade.
  7
  Gu gera iru probintzi
  lengo legerik ez utzi,
  oyeri firme eutzí
  naíz anka bana autzi,
  jayoko dira berriyak
  gu gera Euskal-Erriyak.
  8
  Alabes eta bizkaino,
  gu gera gipuzkoaño,
  aítak il zíran baño,
  semeak oraindaño
  legea degu guardatu,
  letra zarrik ez ukatu.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  EGUNSENTIA
  R. Artola
  1
  Onen etorrera da
  biotz pozgarriya,
  daguen denbora zeru
  azpia garbiya:
  izarrak joaten dira
  galdubaz argiya,
  gelditzen dalarik, bat
  ura illargiya,
  itxasora jetxiyak
  lo artuban iya.
  2
  Beren izkeran agur
  egiñaz Jaunari
  txori txikiyak asten
  dirade kantari;
  gaisuak ontan diran
  bitartean ari,
  indarrak laburtuta
  arratz illunari,
  jaioera ikusten
  zaio egunari.
  3
  Sortegiko aldean
  azaltzen da ontan
  zillarrezko zinta bat
  zerubaren mugan
  gero ugariturik
  argitasuna an,
  balegobe bezela
  urrutiya sutan,
  eguzkia sortzen da
  mendiyaren puntan.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  ILLUNABARRA
  R. Artola
  1
  Eguzkiya asten da
  jetxitzen, jetxitzen,
  dizdizera ederra
  zaiola gutxitzen
  diamantezko printzak
  zaizkanean galtzen
  urrezko bola baten
  itxuran da jartzen,
  eta geldi, geldi da
  txaspera sartzen.
  2
  Jiratzen. dan denboran
  itxaspe .aundira
  paletako kolora
  guztiak an dira;
  ain pintura politak
  Goien jartzen dira,
  ustetzen da zeruba
  auspez dala jira,
  ezin azper liteke
  berari begira.
  3
  Sarri beltzez jantzirik
  zabalde guziya
  txori txikiyen kantik
  ez da aitzen iya,
  izarrez apaintzen da
  zerupe garbiya
  eta bazter denari
  eramaz giya,
  azaltzen da goi-farol
  eder illargiya.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Amerika'ra nua

  Semeak
  Amerika'ra nua
  nere borondatez
  emen baño obeto
  izateko ustez.
  Aspertuxia nago
  emengo izatez,
  adios aita ta ama
  ondo bizi bitez.

  Aitak
  Lenago're seme bat
  ba-dut Amerika'n
  amarbat urte dira
  jon zala emendikan.
  Topatzen ba-dek iñoiz
  aren astarnikan
  esayok aita bizi
  dala oraindikan.

  Seme zarra Arnerikalik aitari
  Kafia artutzen det
  egunian bi aldiz,
  baita pasiatu're
  nai añian zaldiz,
  purua erre ta
  osasuna berriz...
  Aita, au bizi modua........
  Donostiya'n ba-nitz.........

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  ERARI MAITAGARRIYA
  R. Artola
  1
  Erari maitagarriya
  zugatik daukat jarriya
  argumentu bat larriya;
  indarra zera gorputzarentzat
  kentzen dezu egarriya,
  gauza istimagarriya
  bañan zauzkat igarriya
  zerala engañagarriya.
  2
  Nik zu nor ziñan ez nekin
  eta gogor nizun ekin,
  fiyaturikan zurekin,
  istante batez egin zenduen
  nai zenubena nerekin,
  biyok gera alkarrekin,
  kontuak ziran gurekin,
  ondoren nor zera jakin.
  Batek lezake espero
  ondotxo eran .ezkero,
  jarriko dubela ero,
  lotsagarri ta lotsarik gabe
  ibilliko dala gero,
  korajetsu eta bero,
  non nai egiñaz aldero,
  modu txarrian biziro.
  4
  Indarra erariyak du
  ezin litekena neurtu,
  gizona lezake aurtu;
  ustez tarnañan bein eran eta
  ninduen oso moskortu,
  itzegin ezin ta gortu,
  bista zitzaidan laburtu,
  tratu on bat nuben artu.
  5
  Gustora eran banuben
  ondoren pagatu nuben,
  deskalabratu ninduben:
  nere ondotik pasa zan batek
  galdetu ziran zer nuben,
  ia min bat al nuben,
  nundikan sentitzen nuben,
  planta onen bat jo nuben.
  6
  Nai ezdubenak orditu
  eta ondoren eritu,
  kontuz eraten aritu;
  erari klase guztiyak bere
  espirituak baditu,
  gure txintxurrak nai ditu
  gustoz eraten baditu,
  naiz gero berak zatitu.
  7
  Mudatzen gaitu eranak
  mundu onetan geranak,
  pruebak daduzka emanak;
  jeriyo txarrak ondutzen ditu
  bai ere gaistatu onak,
  aztu orduan esanak,
  eta egindako lanak,
  naiz geró darbutu danak.
  8
  Nere moduan beste bi
  eranak sobra erani
  bueltaka ziran etori;
  altxatu nai ta ezin altxarik
  loitan zebiltzan igari,
  jarri ziran guri guri,
  kasik etziran agiri,
  eran baizuten ugari.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Neska zar bat tentatzen.
  Txirrita
  1
  Dozena bat bertso
  nai nituzke jarri
  jayetan kantatzeko
  entretenigarri;
  nere publikatzia
  izango da zarri
  alabantzak emanaz
  zenbait neska zarri.
  2
  Neska zar bat tentatzen
  asi naiz lenguan,
  izan ere alako
  polita zeguan;
  umil eta seríyo
  itz egin genduán,
  baño gusto guziyak
  ez dira munduan.
  3
  Izketan asi giñan
  biyak gozo gozo,
  ezkontzeko mandatu
  egin diyot atzo
  leyotikan ujuka
  ama ta bi atso:
  —Ez dek .arrapatuko
  uste bezin mantso.
  4
  Ama preparatu .zait
  asarrez betia,
  lenbiziko ujuba:
  —Zenbait dek dotia?
  oinbeste kostatako
  alaba maitia,
  lastima izango dek
  iri ematia.
  5
  Zere fameliyari
  errespetoz eldu,
  inozente daudenak
  ez ditezen galdu:
  diru truka alaba
  nai zenduke saldu;
  lenago gustokorik
  ez altzayo azaldu?
  6
  —Nere jakinduriya
  ari da atzetzen
  errez dala uste du
  zenbaitek ezkontzen;
  promesa on bat eginda
  ezpazera ontzen,
  lanak izango dira
  zurekin konpontzen.
  7
  Ez dezu sinistu nai
  egiya esandare;
  zintzua nai genduke
  pobria izandare;
  gure baztarra baño
  obiak nun dare
  alabari sasoya
  pixka bat juandare?
  8
  —Bere alabarentzat
  orrenbeste fama,
  nik ez det sinistatzen
  aiziak darama,
  zure baztarrian nik
  egitia lana,
  izan liteke baña
  ez det uste, ama.
  9
  —¿Ez aldala uste dek
  orren errespuestik?
  atarramentu onik
  mutill zarrak ez dik,
  nere alabak ez dauka
  ezkontzeko kezkik,
  i ez bezelakua
  nai ezta dakazkik.
  10
  —Itz bat esan biar det
  nere borondatez,
  ez banau iñork lotzen
  grilluz edo katez
  ezkontzeko ideak
  banituan ustez,
  ardua maitatzen det
  andriaren partez.
  11
  —Mutill malizioso
  deabruz betia
  ez dizut zabalduko
  geyago atia
  beñere etzaitut izandu
  biotzez maitia,
  ni gandik libre zera
  or konpon zaitia.
  12
  Orra amabi bertso
  oraingo berriyak
  bere andregayai
  Txirritak jarriyak,
  eman dizkit disgusto
  ikaragarriyak,
  negar egin lezake
  nigatík arriyak.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Limosnatxo bat
  P. Nemesio Otaño
  1
  Mutil koxkor bat itxu aurreko
  zubela aldamenian,
  gizon buru-soil bizar zuri bat
  bi makuluren gañian
  kale-eskiñan ikusi nuben
  gora ezin joanian.
  Ta bera nor zan jakin nayian
  inguratu nintzanian...
  limosnatxo bat eskatu ziran
  Jainkuaren izenian.
  2
  Zerbait emanaz galdetu niyon
  altzan modu onenian,
  jayotzatikan al zeukan ala
  gaitzak artuba mendían.
  orantzun ziran: «ez. semia, ez;
  nik sasoya nubenian
  ez nuben uste iritxitzerik
  netara azkenían...
  aur limosna bat eskatutzen det
  Jainkuaren izenían.»
  3
  Eta jarraitu zuben esanaz:
  «lengo gerrate denian
  ni aurren xamar ibiltzen nintzan
  beti edo geyenian,
  nekatu gabe aisa igoaz
  aldapik luzienian;
  etzan burura asko etortzen
  gu ala gabiltzanian...
  gero limosna eskatutzerik
  Jainkuaren izenian.
  4
  Odolak bero eta burua
  arrua daguenian;
  edozein moduz sartutzen da bat
  alako itxumenian;
  atsekabe ta negar samiñak
  badatoz ondorenian
  nola erabait batek biziya
  utzitzen ez dubenian...
  limosnatxo bat eskatu biar
  Jainkuaren izenian.
  5
  Iñoiz pentsatzen nere artian
  ni jarritzen naizenian
  gaur ere asko dirala joango
  lirakenak zuzenian,
  ez luke iñork sinistatuko
  zer pena ematen diran.
  ¡Ai! Orla nintzan ni ere sano
  ta gazte nenguenian...
  gaur limosna bat eskatutzen det
  Jainkuaren izenian.
  6
  ¡Ai! Txorakeri asko egiten
  da zentzurik ez danian;
  sinista zazu ur au pasia
  daukanaren esanian.
  Obiago da sasoi dan arte
  sayatutzia lanian,
  negar egiñaz ibill gabe
  gero denbora joanian...
  limosnatxo bat bildu eziñik
  Jainkoaren izenian.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Txepetxa
  P. Nemesio Otaño
  1
  Askotan esan izandu dute
  gizon ikastun argiyak,
  nola pistiyak izan litezken
  gure erakuslariyak;
  erlia da bat aipatzen dana,
  o! zer lan arrigarriyak
  jartzen dituzten gure aurrian;
  onek eta txingurriyak!
  txepetxak berriz erakusten du
  ainbeste nola aik biyak.
  2
  Euskal-lurreko txoriyetan dan
  txikitxuena da bera,
  gaztañ kolore bakarrekua,
  nai bada ez da ederra:
  begi argiyak, buru xanpala
  moko tentia aurrena,
  gorputza motza, anka laburrak
  xaltokako íbillera;
  xalaparteko egalariya
  eta kantari ergela.
  3
  Txotx batek aixa jasoko luke
  nola karga gutxi duan,
  bañan gustatxen zayo jartzia
  adar xendoxíaguan;
  amildu arren ez 1eike galdu
  dakiyelako aguan;
  bañan arkitzen baldin bada ere
  burnízko aldamiyuan,
  iru-lau aldiz xanpatutzen du
  seguro ote daguan.
  4
  Udaberriyan lendabiziko
  kabiya txepetxarena
  azaldutzen da ta ezaguna,
  goroldiyozkua dena;
  arbol gerriyan, untza tartian
  du lekurik maítena,
  ta gizon askok ikusitzian
  irixpirian daguena,
  esan oí dute: — Zer konfiantza,
  txori txar onek dubena!
  5
  Ta edozeñek esan lezake
  berari begiratzian;
  arretarikan ez daukala
  egin leyoken gaitzian;
  ez-idurikan ark kabiyari
  beste zulua atzian
  egiten diyo, andik joateko
  aurrerakua tapatzian;
  erakutsiyaz pentsa zegula
  nola atara sartzian.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  BEGIYAK FARREZ FARREZ
  1
  Begiyak farrez, farrez,
  biyotza negarrez,
  alaxen juaten nintzan, maitea, zugandik, dolorez.
  2
  Ama, umiak neri
  parian pasata
  eztik agurrik egin, maitea,
  burua jirata.
  3
  Ama, umia neri
  ez agur egiteko
  ¿zer palaziyo dauka, maltea,
  zuri emateko?
  4
  Palaziyo eder bat
  aitzaren gañian,
  ez da aizerik sartzen,
  maitea, ez dabillenian;
  ez da euririk sartzen, maitea,
  egiten eztunian.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  IKUSTEN DUZU GOIZEAN
  Elizanburu
  1
  Ikusten duzu goizean
  Argia asten denean,
  Menditxo baten gainean
  Etxe txikitxo aitzin txuri bat
  —Lau aitz andiren artean?
  Iturritxo bat aldean,
  Txakur txuri bat atean,
  An bizi naiz ni pakean.
  2
  Nai ez den gaztelua
  Maite dut nik sor-lekua
  Aiten-aitek autatua;
  Etxetik kanpo zait idaritzen
  Nonbait naizela galdua,
  Nola an bainaz sortua,
  An dut utziko mundua,
  Galtzen ez badut zentzua.
  3
  E.z da lurrean gizonik
  Prinzerik ez erregerik
  Ni baino obeki denik;
  Badut andrea, badut semea,
  —Badut alaba ere nik.
  Osasun ona batetik,
  Ontasun aski bertzetik,
  Zer naiko dut bertzerik ?
  4
  Goizean asiz lanean
  Arratza eldu denean
  Nagusi naiz maenean;
  Giristino bat ona dut
  —Nik emaztea artzean,
  Ez du bijili egunean,
  Sartuko uste gabean
  Txingar ezur bat eltzean.
  5
  Etxean ditut nereak
  Akilo, aiztur, goldeak,
  Uztarri eta edeak;
  Jazko biaz, ditut oraino
  Zoko guziak beteak
  Nola iragan urteak
  Emaiten badu bertzeak,
  Ez gaitu iltzen goseak.
  6
  Landako ira beiak,
  Esnez anpatu ditiak,
  Aratxe eta ergiak,
  Bi idi andi kopeta zuri,
  Bizkar beltz, adar andiak.
  Zikiro bildots guriak,
  Auntzak eta ardiak,
  Nereak dire guziak.
  7
  Ez degu bear lurrean
  Aise bizirik etsean
  Utzi laguna gabean;
  Yende-bearrak ez dute yotzen
  —Gure etxeko atean,
  Non ez duten mainean,
  Otuntzordua denean
  Lekua gure aldean.
  8
  Piarres nere semea,
  Naiz oraino gaztea,
  Da mutiko bat ernea;
  Goizean goizik bazken erdira
  —Badarama artaldea;
  Baitu nere egitea,
  Segituz nere bidea
  Ez du galduko etxea.
  9
  Nere alaba. Katalin
  Bere ameka urtekin
  Ongi doa amarekin;
  Begiak ditu amak bezela
  —Zeru-zola bezain urdin:
  Oraingo itxurarekin
  Uste dut denborarekin
  Andre on bat dion egin.
  10
  Nere emazte Maria
  Ez da andre bat andia,
  Bainan emazte garbia;
  Musu batentzat etxean badut
  —Ni nai dudan guzia;
  Galdegiten dut grazia
  Dudan bezela asia
  Alabatzeko bizia.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Intxauspeko alaba dendaria
  1
  Intxauspeko alaba dendaria
  goizian goizik jostera jualia,
  nigarretan pasatzen du bidia,
  aprendiza da konsolazalia.
  2
  Zelian den izarrik ederrena
  Jin balekit argi egitera,
  Juan nainte maitiren ikustera,
  ene penen ari erraitera.
  3
  Mundu untan penarik gabetarik
  bizitzeko nik eztut perillik;
  maitatu dut ukunen eztudana,
  orrek beitereit biotzian pena.
  4
  —Maitatu duzia ukenen eztuzuna,
  orrek dereizia biotzian pena?
  mait'ezazu uken diokezuna
  eta juanen da zure biotz miña.
  5
  —Mertxikaren floriaren ederra!
  barnian dizu etxurra gogorra;
  gaztia nitz, bai eta loriusa,
  eztizut galtzen zure esperantza.
  6
  Adios-beraz, ene maitia, adios!
  Adios dereizut orai sekulakoz;
  ezkunt zíte plazer duzunareki,
  eta begira ene arrakuntruti?
  7
  —Zer ízanen da zure arrakuntria?
  zer aalda zure egin aala?
  Zerbait kasu nitan gertatzen bada
  sujet berri bat zutan ízanen da.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Ardo kanta naparra

  Ardan gorri naparra,
  ez edan neurri gabe,
  ibilli, arren, polikí,
  orain pensatu, ez gero,
  utzegiñak zuzendu.
  a a a
  Ardan gorri naparra
  neurriz dala su-garra
  geyegian da txarra,
  ardan gorri naparra.
  e e e
  Ez edan neurri gabe
  ¿Nola izan zeure jabe
  urdalla egiñik labe?
  ez eran neurrik gabe.
  iii
  Ibilli, arren, poliki,
  naiz andia ta naiz txiki
  begiak ondo iriki,
  ibilli, arren, poliki:
  ooo
  Orain pensatu, ez gero,
  geyegi ez jarri bero,
  gizon zeran ezkero,
  orain pensatu, ez gero
  uuu
  Utsegiñak zuzendu,
  Jainkoaz gogoratu,
  alkar ondo maitatu;
  utsegiñak zuzendu.
  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  DOMINGO KANPAÑA
  Bilintx
  Mando baten gañian
  Domingo Kanpaña,
  Ez dijoa utsikan
  Mando orren gaña,
  Azpiyan dijoana
  Mandoa da, baña
  Gañekoa ere, bada
  Azpikoa aña,
  ¡Mando baten gañian
  Bestea, alajaña!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Zaldi baten bizitza
  Bilintx
  1
  Orra sei bertso kale-
  garbitzalleari,
  zeña bere izenez
  dan Joxe Mari:
  erreza lezazkike
  iru Ave Mari,
  indarra etortzeko
  zaldi zuriari,
  animali ori
  urruki zait neri,
  falta du ugari,
  egoteko guri,
  kartoyakin egíña
  dala diruri.
  2
  Goizero biar diyo,
  eraso lanari,
  zikiñak bildu arte
  erri danari,
  berriz ere obeto
  bizi ez danari
  nabarmenduko zaizka
  ezurrak ugari;
  ez naiz txantxaz ari,
  eta Joxe Mari
  zaldi gaixoari
  nai aña janari
  eman zayozu, ea
  jartzen da lodi.
  3
  Dago eskeletuen
  itxura arturik
  diña jan ezak dauka
  orrela galdurik!
  ¿Nola ez da egongo
  oso argaldur ik,
  irukitzen badute
  askotan baraurik?
  Zaldi orri nik
  ez det esperorik
  ezer ikusterik
  ezurrak besterik
  ez du beintzat ízango
  odol golperik.
  4
  Lanan sobra du bañan
  janaria falta,
  urrikigarria da
  dakarren planta:
  gaixoak ez lezake
  luzaro aguanta,
  flakiarekin ezin
  mugitu du anka,
  pentzu gutxi jan ta
  kalean jiraka,
  gaizki bizí da ta
  indarrik ez daka,
  ezin karriatu du
  karro bat kaka.
  5
  Munduan ez liteke
  zaldirík arkítu
  duenik orrek aña
  pena sufritu;
  biotzik gogorrena
  lezake kupitu,
  ez du zartzera txarra
  gaixoak atxitu,
  pausua nagítu,
  ezin du mugitu,
  zaldi orrek ditu
  zazpi espiritu,
  bestela bízirikan
  ezin gelditu.
  6
  Gisagasoaz danak
  pena artzazute,
  baldin biotz biguñak
  badítuzute;
  asi zan egunetik
  eta orain arte.
  serbitzuba egin du
  errian bastante
  igande ta aste
  jayarekin naste
  makiña bat urte
  pasa dizkizute,
  orain erretirua
  merezi luke.

  ZALDIAREN ERIOTZA
  Indarra zekan arte
  zikiña karrayo
  eragiten zioten
  makiñabat sayo,
  ¡bañan miñez jarri da!
  ¡Indarra juan zayo!
  ¡nekearen pagua
  balaz eman zayo!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  POTAJIARENA
  Bilintx
  1
  Egunaren izena
  Ez dakit nola zan,
  Bañan señalagarri
  Partidu bat bazan
  Pillotan jokatzeko
  Oyartzungo plazan.
  Nai det nere orduko
  Gertaera esan
  Urrengoan beste bat
  Eskarmenta dezan.
  2
  Partiduba jokatzen
  Bukatu zanian,
  Ostatura joan nintzan
  Zuzen zuzenian,
  Mayera jana ekartzen
  Asi ziranian,
  Apaiz bat serbitzen zan
  Aurren.aurrenian,
  ¡Sartu zan makiñabat
  Arren barrenian!
  3
  Nere ditxa guziak
  Badute ajia,
  Nozki naiz: Jaungoikoak
  Astutzat lajia,
  Gosiak egin nuben
  Ango biajia
  Kulna zuben arentzat
  Daukat korajia,
  ¡Apaiz batek jan zuen
  Nere potajia!
  4
  Zintzur ona zubela
  Ondo siñaliak,
  Ernan zituben   apaiz
  Baberrun zaliak,
  Dozenaka tragatzen
  Zituben aliak,
  Maskatu ere gabei
  Tripazai jaliak,
  Alako aisa nola
  Antxut baliak.
  5
  Tragatutzen zituben
  Igar ta eseak,
  Ez ziran arren diña
  Zetozen klaseak,
  Agertu ordukozeuzkan
  Tripara paseak,
  Kortesiya gabeko
  Txapela luzeak,
  Arrek   naikua jan ta
  Ni berriz goseak.
  6
  Gerostik ostutuban
  Sartu ordurako,
  Galdea egin gabe
  Ez det nik faltako,
  Egun artako apaiza
  Otedan arako;
  Ez apaiz jaun guziak
  Berdiñ diralako,
  Baizik batek bildurra
  Sartu ziralako.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo I)

  Juana Bixenta Oiabe
  Bilintx
  1
  J. B.-Nagusi jauna, auxen da lana;
  amak bigaltzen nau bedorrengana

  N. J.-¡Ai bigalduke bazinduke maíz!
  Zu ikusita konsolatzen naiz.
  sinista zazu.
  ¡oso zoraturikan naukazu!
  ¿orren pollita nola zera zu.?

  2    
  J. B.-Amak esan dit, etxeko errenta
  pagatzeko dirurik ez zuben ta,
  ia egingo aldiyon mesere
  illabetían geyenaz ere
  itxoditia;
  baña zierto dala ematia
  pasa baña len illabetia.

  3
  N. J.-Logratutzia errez alare,
  naiz ori ta beste zer nai gauzare
  seguru dala, esan amari,
  zu baldin bazatoz mandatari.
  Dudarik gabe,
  nene borondatiaren jabe
  zu zera, Juana Bíxenta Olabe.

  4
  J. B.-Beraz, bertatik nua etxera
  poz aundi bat amari ematera.
  Orain, ariyo, nagusi jauna,
  presaka juan bíat amagana.

  N. J.- Ez zuazela,
  portatu zaite nik nai bezela:
  gaur etxera juan ez zaitezela.

  5
  Zuben etxia dago urruti,
  birian zerta gerta izan bildurti
  bada iya pasa da eguna,
  arratsa berriz dator illuna.
  Orain juatia
  txartzat iduki, nere maitia;
  gaur emen bertan gera zaitia.

  6
  Ez juan etxera, bine oyetan
  gabaz, bakarrik eta illunpetan,
  kontura erori zaitia zu:
  gabaz illunpian juan biazu
  peligro aundiz,
  eta obe dezu eun aldiz
  biyar goizian juan egun argiz.

  7         
  J. B.-Ezetz   etsiya egon liteke;
  ni emen delditu ezin niteke,
  amak espero nau gaberako,
  eta ark espero naubelako
  juan   bíar det nik,
  alaba ikusi gabetanik
  amak izango ez luke onik.     
  8
  N. J.-Emen zuretzat díra parako
  jaki txit gozuan afaiterako,
  erariya berriz Jaungoikoa
  illa piztutzeko modukoa;
  ardo onduba,
  ontzen urtietan egonduba,
  Malagatikan da bíalduba.

  9  
  J.   B.-Jauna berorrek, bañan alferrik,
  badaki armatzen lazo ederrik,
  lazua eiz   bage gera dedin,
  nere etxian ditut egin
  afaldu ta lo,  
  nayago ditut ango bi talo
  ta ez ernengo milla   erregalo.     
  10
  N.   J.-Biyotz nereko dama polita;
  azmoz muda zaite, auxen tori ta,
  amasei duroko   urre fiña,
  sendatu nai zazu nere miña.

  J. B.-Ez jauna, ez, ez;
  merezi bezin kopeta beltzez
  esango diot ezetz ta ezetz.

  11
  N. J.-Gañera berríz, Juana Bixenta,
  utziko dizutet etxeko errenta;
  kito zor dirazuten guziya
  kunplitzen banazu kutiziya.

  J. B.- ¡Loiza gogorra!
  sufritzen dago gaur nere onra;
  penaz malkuak darízkit... ¡orra!
  12
  N. J.-Nik ditut kulpak, ez egin negar,
  orlakorik ez nizun esan biar,
  animan sentitzen det miña
  zuri ofensa ori egiña.
  ¡Maldiziyua!
  ez dakit nun neuka nere juiziyua
  eskatzen.dizut barkaziyua.

  13
  J. B.-Barkaziyua du ta eskatu,
  nere biotz onak ezin ukatu,
  erakutsi ditalako, Jauna,
  gaitza egiñaren damutasuna,
  konforme nago,
  ez eginta ofensa geyago,
  gaurkua oso astutzat dago.
  14
  N. J.-¿Berriz egin nik zuri ofensa?
  arren orlakorik ez bada pensa,
  zauzkatik neskatxa fiñ batetzat
  eta gusto aundiz emaztetzat
  artuko zaitu,
  biyotzetikan esaten dizut
  zuretzat ona baderizkizut.

  15
  J.   B.-Ori egiyaz baldin badiyo
  neregana egon liteke fiyo,
  bañan usatubaz   kortesiya
  ama neríari lizenziya
  eska bezayo.

  N.   J.-Ori gustora egingo zayo;
  biyar goizian juango natzayo           
  16
  J. B.-Banua orain.
  — Atoz onuntza,
  lirerako artu zazu laguntza.
  Adí zazu, morroi Joxe Joakin:
  etxera farolan argiyakin,
  aingeru oni
  gaur zuk laguntzia da komeni
  kezketan egon ez nariyen ni.

  17
  M.—Aingent ari lagundu eta
  orra jauna, egiñ ostera buelta.
  Birian bai bildurtxo zan bera
  bañan aliegatuta etxera
  kontentu zegon,
  orain kezketan ez du ezer egon
  oyera juan, ta pasatu gabon.
  18
  Eldu zanian urrengo goiza
  nagusiyak zuben kunplitu itza.
  Juan zitzayon amari etxera
  andretzat alaba eskatzera.
  Amak txit firme,
  artuta gero milla informe,
  gelditu ziran biyak konforme.

  19
  Andik zortzíbat egunera
  edo amar ziran ez dakit bada...
  ez, amar ezin zitezken izan...
  andik zortzi egunera elizan
  ezkondu ziran.
  ezkondu ta etxera segiran.
  ¡Jendia franko bazuten jiran!
  20
  Bost illabete edo sei ontan
  ez dirade beti egondu lotan.
  Eman dute zenbait jira-bira,
  eta gozatutzen bizi dira
  dítxak ausarki
  obeto ezin litezke arki:
  espero duten aurtxo bat aurkí.

  21
  Dama gaztiak, ez egon lotan,
  begira zaitezte ispillu ontan
  gustatu ta ¡birtute ederra!
  andretzat artu bere maisterra
  du nagusiyak,
  orla irabaztera graziyak
  saya zaitezte beste guziyak.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  DONOSTIYAKO IRU DAMATXO
  1
  Donostiyako iru damatxo
  Errenteriyan dendari,
  josten ere badakite baña
  ardua erten obeki;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  ardua eraten obeki.
  2
  Donostiyako Gaztelugeko
  sagarduaren gozua,
  antxen eraten ari nitzala
  autsi zizaidan basua;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  basu kristalezkua.
  3
  Donostiyako iru damatxo
  irurak gona gorriak,
  sartutzen dira tabernara ta
  irtezen dira ordiak;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  irtetzen dira ordiak.
  4
  Donostiyako iru damatxo
  egin omendute apostu,
  zeñek ardo geyago eranda
  zein gutxiago moskortu;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  zein gutxiago moskortu.
  5
  Donostiyako iru damatxo
  Errenteriko kalian,
  egunez oso triste ibilli
  bañan dantzatu gabian;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  bañan dantzatu gabian.
  6
  Donostiyako neskatxatxuak
  kalera nai dutenian:
  —ama piperrik ez dago eta
  banua salto batian;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  irtetzen dira orriyak.
  7
  Donostiyako neskatxatxuak
  mandatuen aitzekiyan,
  mutillarekin egoten dira
  kalian jolaskeriyan;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  pozez algara aundiyan.
  8
  Donostiarrak ekarri dute
  Getariyatik akerra,
  kanpan tornan ipiñi dute,
  Aita santutzat dutela;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin.
  Aita santutzat dutela.
  9
  Donostiako arrantzaliak
  dira txit gizon bapuak,
  Gaztelupeko sagarduakin
  egiten ongi traguak;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  maiz bustirikan abuak.
  10
  Arrosatxoak bost osto ditu
  krabelintxuak amabi,
  Mari Joxepa nai duben orrek
  eska biotza amari;
  eta kriskitin, kraskitin,
  arrosa krabelin,
  eska biotza amari.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  EZ DAGO ARROSARIKAN
  Ez dago arrosarikan
  arantzarik gabe, (bis)
  ez amoriorik, neure maitia,
  penarikan gabe ¡ai! ¡ai!
  Biyotz bakarra daukat,
  ¡ai milla banitu!,
  milla zeuretzat, neure maitia,
  emango nizkitzu ¡ai! ¡ai!

  Neure rnaite polita
  nola zera bizi;
  zortzi egun onetan, neure maitia
  etzaizut ikusi ¡ai! ¡ai!

  Uste det zabiltzala
  ni gandik igesi;
  ¡ez didazu ematen, neure maitia
  atzekabe gutxi! ¡ai! ¡ai!
  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ARBOLA BAT
  F. Arrese Beitia
  1
  Arbola bat zan Paradisioan
  Jaunak apropos jarria,
  Mundo guztiak arto egion
  Lotsa ta itzal andia,
  Bere azpian bizitea zan
  Aita Adanen gloria,
  Andik kanpora zer topau eban
  ¿Ezpada negargarria?
  2
  Arbola santo aren azpian
  Bizi zan Zeruan legez,
  Euskazalako atsegin danak
  Eta nekerik baperez
  ¡Ai begiratu baleutsa beti
  Lotsa on eta itzalez
  Mundua etzan gaur aurkituko
  Onenbeste atsekabez.
  3
  Arbola bat zan Bizkayan bere
  Neure anaya laztanak,
  Zeiñen azpian, pozez beterik
  Egoten ziran asabak,
  Kerispe zabal artan jarririk
  Eginda euren Batzarrak,
  Bustarri baga, nasai ta libre,
  Bizi ziran bizkaitarrak.
  4
  Bere azpian umildu ziran
  Errege Gaztelakoak,
  Eta lekurik ez oben izan
  Sekula barriz moroak;
  Atzera gura badogu izan
  Libre len giñan lakoak,
  Itxi daiguzan erdaldunentzat
  Erdaldun diran kontuak.
  5
  Astu daiguzan geure artean
  Izan diran aserraek,
  Izan gaitean anaya eta
  Euzkaldun zintzo garbiak;
  Betor guraso zarren fedea,
  Betoz esaben legeak,
  Bere negarrek leortu daizan
  Ni jayo nintzan Erriak.
  6
  ¡O neure Erri maite maitea!
  Zakustaz triste negarrez,
  Zure alabak euren buruak
  Beltzez estaldu dituez,
  Trentza mardoak tiraka atera.
  Ta sutara bota dabez,
  Gaur euskaldunak dirala orrek
  Ezin ezagutu leikez.
  7
  Isildu ziran neskatxen kantak,
  Mututu artzaiñ txistuak,
  Zelai zabal ta jolas-lekuak
  Gaur dira basamortuak:
  Arroak beera itxasoruntza
  Doaizan errekatxoak,
  Gau eta egun txilioz dagoz
  ¡Ai gara gazelakoak!
  8
  Bakarrik dakust pozgarritxo bat
  Euskaldun amen fedea,
  Benturaz oneok bigundu leike
  Jaugoikozko aserrea,
  Eta zerutik jatxi berriro
  Galdu zan libertadea,
  Mundua rnundu bizi dakigun
  Gernikako Arbola.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  PELLO JOXEPE
  1
  Pello Joxepe tabernan dala
  aurra jayo da Larraulen,
  etxera juan da esan omendu :
  —Ez da neria izanez
  bere ama topa dezala
  aur orrek aita zein duben
  2
  —¡Au pena ta pesadunbria!
  senarrak aurra ukatu,
  aurra onentzat beste jaberik
  —ezin liteke topatu;
  Pello Joxepe, biyotz neria,
  aurr'orrek aita zu zaitu.
  3
  Fortunatua nitzala baño
  ni naiz fortuna gabia,
  agure batek eraman ditu
  umia eta andria,
  aurra beria bazuben ere
  andria nuben neria.
  4
  Joxe Agustin, nere biyotza,
  arreri aditu nazazu,
  beti orrela egonda ere
  neke aundiya daukazu;
  askoz obeto izango zera
  arren ezkondu biezu.
  5
  Pello Joxepe, nere biyotza,
  zor dizut milla graziya;
  siraskatikan etortz.en alda
  donzellatasun guziya,
  ni igualian nayago nuke
  amak maitetxo aziya.
  6
  Bonapartian serbitzen dauzkat
  iru anayak Londres'en
  aren senide zazpi leguan
  gobernadore banitzen;
  dontzellatasuna zertarako dan
  nonbait etzaitut aditzen.
  7
  Nere etxian bi ollo dira
  batek daduka kiyua,
  ollarra berriz kukurruka
  kantora gora dijua;
  jaunak orra despedida ta
  asko da dibersiyua.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  MENDIAN ZOIN DEN EDER
  1
  Mendicn zoin den eder eper ezartgo gorri,
  Ez da bear fidatu itxur'eder orri;
  Ene maiteak ere bertzeak iduri,
  Neri itz'eman eta gibelat iltzuli.
  2
  Ene bictza duzu zu ganat erori (berriz)
  Eta zurea aldiz arria irudi;
  Ene begi gaitxoak nigarrez itxurri.
  3
  Airea zaar eta kantorea berri:
  Ene maite pollita zira txarmegarri;
  Kolore txuri-gorria rosa iduri
  Mundurat jina zira ere iargarri.
  4
  Eldu naiz zure ganat, arrosa ederra
  Ezin bertze untarik nezazun atera,
  Txangrin untan iltzeko banindu malurra
  Botizean ziruke batiko nigarra.
  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  LILI BAT IKUSI DUT
  1
  Lili bat. ikusi dut baratze batean
  Deseratzen bainuke nere saetsean;
  Lorea ez du galtzen, udan ez neguan,
  Aren parerik ez da bertse bat rnunduban!
  2
  Deliberatu nuen gau batez joaitera,
  Lili arraro aren eskurat artzera,
  Ez bainuen pensatzen beiratzen zutela!...
  Gau artan uste nuen, an geltzen nintzela!
  3
  Exenplu bat nai dut eman guzieri
  Eta partikularzki jende gazteeri:
  Gauaz ibiltzen dena ez da zuur ari;
  Ni begiraturen naiz, eskerrak Jaunari!


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  AMODIOZKO SOLASAK
  1
  Ene maitia barda nun zinen
  Nik bortañua joitian,
  Buruyan min ere nuyen eta
  Dudarik gabe oian (berriz).
  2
  Barda arratsian ometsetarik
  Biotz bat entzun dut txarmantik
  Eztitasunez betia baitzen.
  Arren parerik ez beitzen (berriz).
  3
  Eztitasuna gauza ederra
  Nork nezake ni kondena,
  Gauaz loale egunaz ere
  Errepausurik batere (berriz).
  4
  Txarmagarria lo ziradia,
  Eztitasunez betia,
  Lo baitzirade iratzar zite.
  Eiziradia loz ase (berriz).
  5
  Arboletan den edarrena da
  Oian beltzean pagoa
  Itzak ederrak ditutzu, bainan
  Bertzetan duzu gogoa (berriz).
  6
  Nik zure ganik despegitzia
  Iduritzen zaut iltzia,
  Iltzen ez baniz .biurtuko niz
  Indazu bi pot, moitia (berriz).

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  IRUTEN ARI NUZU
  Iruten ari nuzu,
  Kilua gerrian (berriz.)
  Ardura dudalarik (berriz.)
  Nigarra berrian.
  Nigar egiten duzu
  Oi suspirarekin! (berriz.)
  Kontsolaturen zira (berriz.)
  Oi denborarekin!
  Ezkon-miña dutala
  Zuk omen diozu (berriz.)
  Ez dut amore miñik (berriz.)
  Gezurra diozu.
  Ezkon-milia dutenak
  seiñale dirade (berriz.)
  Matel ezurrak idor (berriz.)
  Koloreak berde!


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ZERBAIT ESAN EZKERO
  Zerbait esan ezkero
  beriala disputa;
  zertan jarritzen zera
  ola zapuztuta;
  nik eramango zaitut
  kabitik ostuta,
  etxian jostatzeko
  eguak moztuta.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  GAUBEZ GAUBEZ

  Gaubez gaubez
  gaubezko ibillerak
  ez dirade
  ez dirade onak
  berriz ere
  laburtuko zaizkizu
  aurretikan
  aurretikan gonak.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  IDUZKI DENEAN
  1
  Iduzki deneon, zoin den eder itzola
  Moitia mintzo zira plazer duzun bezala;
  Egiten duzula
  Milla disimula
  Iñorant zirela,
  Erraiten duzula
  Bertzetaik naizela,
  Falsuki mintzo zira.
  2
  Zazpi urtez beti jarreiki zait ondotik
  Erraiten zaundula ez dut bertze maiterik
  Itzer fidaturik
  Nago tronpaturik
  Gaixoa tristerik,
  Ez dut eiten loirik,
  Ez jan edan onik,
  Maitia zuregaitik.
  3
  ¡0i! ene maitia, nik ere zure gaitik,
  Pasatzen dizut nik zenbait sabeleko min
  Ezkonduz zurekin
  Samur aita amekin
  Bear nindeite jin,
  Ez dakit zer egin
  Ez eta nola jin,
  Ni neure etxekoekin.
  4           
  ¡Oi! ene maitia, nun duz'izpirituia
  Fediaren jabe, aita deraukazuia;
  Atxikazu fedia
  Malta bertutia
  Libra kontzientzia,
  Munduko bizia
  Labur da maitia
  Ez zaitela kanbia.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  TXORI IRRUSIÑOLA
  1
  Txori errusiñola udan da kantari
  Zeren ordian baitu kanpuan janari;
  Neguan ezta ageri, balinban ezta eri
  Udan jin baledi,
  Konsola nainin ni.
  2
  Txori errusiñola orore geien,
  Bestek beño obeki ark beitu kantatzen;
  Arek du ingañatzen mundia bai fronpatzen
  Bera eztut ikusten
  Bol boza entzuten.
  3
  Botz aren entzun erraturik nago;
  Ni ari ullant eta ura urrunago;
  Jarraiki ninkirio bizia gai artino;
  Aspaldi ondian
  Desio ori nian.
  4   
  Txoria zuñen eijer kantuz oienian!
  Niaurek entzun dizut igora gauan
  Eia! guazen, maitia, bidiak ikustera;
  Entzuten baduzu,
  Txarmaturen zutu.
  5   
  Amak utzi nundizun bedats azkenian;
  Geroztik nobilazu egalez airian;
  Gaiak urtuki nundizun sasiño batetara
  An uzun txededa,
  Oi! ene malurra!
  6
  Txoria, zaude ixillik, ez egin kanturik:
  Txoria, zaude ixillik, ez egin kanturik:
  Eztuzu profeiturik ni ola penaturik,
  Ez eta plazerik
  Ni tunban zarturik.
  7   
  Bortiak txuri dira elur dienian,
  Soslak ere ulun osto dienian,
  Ala ni molerusa zeren an sartu níntzan
  Jun banintz'aitzian
  ltzulitzen nintzan.
  8
  Txoría, zaude ixillik, ez egin negarrik:
  Zer profeitu dukezu ola samindurik?
  Nik eramonen zutut txedera latxaturik
  Oiko bortutik
  Ororen gañetik.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ARDO ON ONTARIK
  J. P. P.
  1
  Ardo on ontarik
  Basua beterik
  Lagun dezagun edan :   
  Gure txangriñak eta inketurak
  Ito ditzagun ontan.
  Zer naiduk arnodiotik?
  Ar penak maiz baitik ondotik
  Baña ardo onak
  Gure biotzat
  Alegratzen dit (bis)„,
  2
  To lagun, sinesnezak,
  Andriak aparte utzizak
  Libertadia
  Eta pakea
  Preferitzak,
  Kendutzak betikoz Benus,
  Eta ar laguntzat Bakus,
  Promes deyat
  Bizi on bat
  Orrela segituz (bis).

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  GAZTETASUNA
  BAIÑERABILLA
  1
  Gaztetasuna baiñerabilla
  Airian ainara bezela,
  Gabak igaiten ditut ardura
  Egunak balira bezela.     
  0i, oi! Ardura noala maitia gana!
  2
  Maite nauzula zuk erraitiaz
  Ni ez niz alegeratzen,
  Baizikan ere nere biotza
  Dautazu arrats illuntzen,   
  0i, oi! Zeren ez nuzuz bein uzten!
  3
  Maitetasunik nik badudala
  Ez zerauzu ba iduri?
  Itsaso dena igaran niro
  Zuregatikan igeri,
  Oi, oi ! Zirelakotz ain txoragarri !
  4
  Txoragarria ni baniz ere,
  Ez nintake izan zure;
  Nitaz atsegin duten bertzetik
  Lurrean anitz baitire,       
  Oi, oi ! Jainkoaz otoi urrun zaite!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  USO TXURIYA
  1
  Uso txuriya aidean
  ederragoria mayean
  zure parerik ez du arkitzen
  Españia guziyan
  ez eta ez Frantziyan
  guzkiyaren azpiyan (bis).
  2
  Uso txuriya errazu
  nora juaten zera zu,
  Españiako portu guziyan
  elurrak betiak dituzu
  gaurko zure ostatu
  gure etxian badezu (bis).
  3
  Uso txuriya agertu zaigu
  Frantziago mugatik
  lumatxoren bat falta du
  egotxo biren erditik,
  luma uraxen falta ez balu
  ez du munduan parerik (bis).
  4
  Ez nau izutzen elurrak
  ez eta gabaren illunak
  maitiagatik pasa nezake
  gauba eta egunak
  gauba eta egunak
  ez emuetan aldenak (bis).

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  IRIYARENA
  1
  Sekulan ezta sartu izandu
  donostiarrik zeruban
  nunbait etzuten meriturikan
  irabazitzen munduan,
  gaxuarentzat Jaungoikoaren
  justiziya dan moduan
  kondenaturik arkitzen ziran
  ayek danak infernuan.
  2
  Beinbat San Pedro bultzaturikan
  zeruetara sartu zan,
  ta beriala presa guziyan
  jende tartian gorde zan:
  San Pedro berriz billa zebillen
  nunbait azaltze ote zan:
  alegin franko egiñagatik
  iñundik ageri etzan.
  3
  Orduan Pedro Jaunarengana
  larri juantzan beriala,
  eta esan zion donostiarra
  zeruetan sartu zala
  jende tartian eskutatuta
  eziñ billatu zubela,
  infernurako destinatuba
  anima ura zeguela.
  4
  Jaunak Pedrori modu onetan
  eman ziyon errespuesta:
  —Donostiarra izan ezkero
  billatzen txit gaitza ezta,
  Iriyarena danboliriakin
  jotzen astia da basta,
  pozik saltoka egingo diyo
  zeruan dalako festa.
  5
  Iriyarena danboliñakin
  jotzen ziranian asi,
  donostiarra danen artian
  saltoka zuten ikusi;
  San Pedro berriz arren ondoren
  egiñ baño len igesi
  arrapatuta zeruetatik
  infernura zuten jatxi.
  6
  Berialaxe an sartu zuten
  bere lagunen ondoan.
  Donostiako kontu guztiyak
  gogoratutzen orduan,
  demoniyuak ikusirikan
  pozturik galdetu zun:
  Aber benetan ote ziraden
  karnabalak infernuan.
  7
  Geroztik beti an arkitzen da
  infernuban penatzen,
  bere zeruko pasadizua
  erritarrari kontatzen,
  alaxen diro.—Berriro banitz
  ni berri orla gertatzen
  Iriyarena jugatikan
  enaiz asiko saltatzen.
  8
  Deabru ayek beren kontura
  donostiarra arturik
  zulo batera an bota zuten
  kate gogorrez loturik,
  toki artako berotasunez
  biziro egarriturik,
  galdetu zuan:—Ez alda emen
  iñun sagardoterik?
  9
  Orain asitzen diralako
  Donostiyako erriya
  demoniyuak ornen daukate
  berebiziko larria
  bildurturikan lengoko zarra
  ez dala naiko aundiya
  ta egitea pentsatu dute
  beste infernua berriya.
  10
  Baldin geyegi itzegin badit,
  jaunak ez arritu,
  utz egiñikan baldin badago,
  biar nazute barkatu,
  donostiarra gaizki nai eta
  ez dizut bertsuak sortu,
  baizik oyekin karnabaletan
  roma naigendun pasatu.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  MARIA
  Elizanburu
  1
  Bertzek erran baitute nik baiño len:
  "ainitz aditu dela anitz ikasten"
  uste dut on den,
  nik, dakidan bezala guziek arren
  jakin dezaten,
  beraz aipa dezagun Maria nor den.
  2
  Aztal biribil eta zangar ertsia;
  eskuaren berteko zango bia
  tiki tikia,
  golko bat aberatsa, lerden gerria,
  eme begia;
  nolako panpina den orra Maria!
  3
  Erle bat da Maria etxe barnean,
  eta landan orobat ari lanean
  bear denean;
  apaintzeko polliki bein astean,
  noiz? Igandean,
  uztai bearrik ez du soinaren pean.
  4
  Solas alegera bat erranagatik
  irri freskorik baizen ez dut izan nik
  Maria ganik;
  adizkidekin ez du anditasunik;
  bainan argatik!
  ez erran Mariari solas ariñik!
  5
  Mariak baratzean bodu berea,
  udan eta neguan lorez betea
  errek'artea;
  beren loren artean erdi-gordea,
  gatxo maltea,
  bera da pollitena ango lorea!
  6
  Mariak balinbadu moltsa oria
  merkatura juateko badu saskia
  txuri-txuria,
  arroltze bu dozena, oilasko bia,
  salduz guztia,
  zertako den aberatz orra Maria!
  7
  Jendek erranagatik al eta ola,
  Maria batzuetan ez jakin nola
  goibel dagola,
  bertzetan nigartxo bat ja usten zaiola
  zer zaio otxola?
  baluke nai balu aise kontsola!
  8
  lgondetan Mario ziñez panpiña;
  zapata txabelekin soin motx urdiña
  berak egiña,
  elizako bideon, ariñ-ariña.
  Milla sorgiña
  errege baldin banitz zer erregiña!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  TXARMANGARRIA
  1
  Txarmangarria zare
  Eder eta gazte,
  Ene biotzak ez du
  Zu bertzerik maite
  Bertze zenbait bezela
  Ote zira libre...
  Zurekin ezkontzeak
  Dudarik ez nuke.
  2
  Txuri gorriak zira
  Arrosa bezala;
  Profetak ere dira
  Mintzo ola ola.
  Araberan bazinu
  Gorputza orrela,
  Iduriko zinuen...
  Zeruko izarra.
  3
  Oi maitea, zatozkit,
  Plazer duzunean,
  Iñork ikusi gabe,
  Illun-nabarrean;
  Lagun bat badukezu
  Joaiteko bidean
  Arrek jarriko zaitut
  Trankil biotzean.
  4
  Plazer eginen duzu
  Ixiltzen bazira,
  Aur iñorantak ola
  Tronpatzen baitira;
  Ez enetzat ona
  Olako segida...
  Bertzalde zure baitan
  Ez naiteke fida!
  5
  Adios beraz orai,
  Ene arraroa,
  Ori dela medio
  Erritik banoa;
  Biotza triste eta
  Petxuan gogoa,
  Beti jarreikiren zait
  Zur'amodioa.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  TXORIÑUAK KAIOLAN
  1
  Txoriñuak kaiolan
  Tristerik du kantatzen,
  Dialarikan zer jan, zer edan
  kanpua du desiratzen,
  Zeren, zeren
  Libertadia zuiñen eder den!
  2
  Ik, kanpoko txoria
  So'giok kaiolari;
  Al balin baedi
  Artarik begir'adi
  Zeren, zeren
  Libertadia zuiñen eder den!
  3
  Barda amets egin dit
  Maitia ikusirik;
  Ikus eta ezin mintza
  Esta pena andia
  Eta ezin bestia?
  Desiratzen nuke iltera!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ANDREGEYA
  Gibert
  1
  Gauerdi da erriko oronean
  nion ez da argirik lurrean
  ez ditake mendian adi deusik,
  aizearen arrabotsa baisik.
  2
  Yautsia da loa begietarat;
  txoil alere neskatxa gazte bat,
  bere leioan, gau ura bezen triste,
  atzarria dago orai arte.
  3
  Zazpi urtez bete dire yadanik,
  yoonez geroz baitea erritik,
  eta una urte bat Mariari
  ez diola berririk egorri.
  4
  Idartean loea laster isten:
  tristetzian Maria iratzen;
  ezpainetan ia il zayo irria;
  batea du nigarrez begia.
  5
  Urso batek galduz geroz laguna,
  kantatzeaz estitzen du pena;
  andregeyak, egaztin bat iduri
  igortzen tu itz auk aireari:
  6
  "Yoan denean, oraino aurra nintzen,
  "anaya bat kasi neretzat zen;
  "erreztun bat ait'amen aintzinean,
  "eman darot, odios erraitean.
  7
  "Orduz geroz maiz egiten dut nigar
  "ain eder zen, ain ere, ain azkar!
  "etzuen ez, mendietan parerik;
  ''urrundu da... nik ez dut berririk.
  8
  "Biotzean duda bat dut sentitzen:
  "maitea il beldur naiz ote den;
  "nere amak gaitzak niri yoan daut yaz
  "oinazeak gabetu nau aitaz.
  9
  "Gelditu naiz nere amatxorekin;
  "sustengatzen gare elkarrekin;
  "nik gidatzen ditut arren urratzak,
  "ark txukatzen dait riere nigarrak.
  10
  "Emaiten dut ner, ustea Yaunean;
  "indarra dut artzen otoitzean:
  "bainan ez da neretzat zorionik:
  "maltearen ez baitut berririk."
  11
  Kolpe, bortan yotzen du ezku batek,
  boz batek dio! "idekazu, idek!"
  andregeya, boz au ezagutzean
  txutitzen da, ikara zainetan.
  12
  Idekitzen du amatxok atea;
  Mariaren an zagon.maitea!
  Oi, Yaun ona!" eta altxatuz eskuak,
  bedeinkatzen ditu bere aurrak.
  13
  Iduzkiak argitzen du mendian...
  Mari orai ez da tristezian;
  elizako ezkilek boki yotzen
  andregeya egun da ezkontzen.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  NERE MAITE MARIA
  Zalduby'k
  1
  Zoin eder arratsean
  Izar arte garbia,
  Iparretik agertzean
  Mariñelen argia!
  Bai andizki eder dago
  Zeru zola andia...!
  Zu miletan ederrago
  Nere maite Maria!
  2
  Izarrak dire zeruko
  Aingeruen begiak,
  Gizonen begiratzeko
  Yankoak ezarriak;
  Zu leiora agertzean
  Istuz beren argia;
  Sartzen dire illunpean
  Nere maite Maria!
  3
  Ezdu ain laket izarrak
  Egon leku berea,
  Primaberan ez erleak
  Baratzako lorea,
  Ez du ala argi'albak
  loriatzen ooria,
  Nola ni zu ikusteak
  Ene maite Maria!
  4
  Maria zure aldera
  Urbildu bezein sarri,
  Maite zaitut erratera
  Ez naiteke atrebi
  Pilpira bat biotzean
  Beldur bainaiz abia,
  Maite zaitut erratean
  Nere maite Maria!
  5
  Balinbadut Yankoaren
  Maitatzeko deretxoak;
  Nola nik ez du izanen
  Zure maitatzekoa?
  Zu zare nere bidean
  Yankoak ezarria,
  Ez samur ni erratean
  Maite zaitut Maria!
  6
  Maria, ni naiz mintzatu
  Orai zu mintza zaite,
  Zuk ni nauzun erradazu
  Nik zu bezela maite;
  Zu nerea, ni zurea,
  Igatzeko bizia
  Laiteke nere txedia,
  Ene maite Maria!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ALDE BAT PROBINTZIYAN...
  M. Soroa
  1
  Alde bat probintziyan
  degu Goierriya,
  Goierrin berriz dago
  Erri bat txikiya;
  Erri ontan gañera
  Bada baserriya;
  Baserriyan bizi da
  Juan nekazariya.
  2
  Juan edo Juan Bautista
  Indartsu, gaztia,
  Sasoi oneko ogei
  Urteren jabia:
  Lanerako osasunaz
  Bai ere betia,
  Erriyartan arkaitzik
  Etzan aiñ tentia.
  3
  Etzuben Juan Bautistak
  Zintzurrian traba,
  Sartuko situben an
  Bi lakari baba;
  Lanerako gogotik
  Izanikan taba
  Egunaz lan eginda
  Lo betian gaba.
  4
  Orla jan erateko
  Etzan ez ustela,
  Bañan arkitzen zuben
  Tripa txit motela;
  Nolapaitkua bazan
  Ark zuben sabela
  Sekulan betetzen etzan
  Nai zuben bezela.
  5
  Orrengatikan beti
  Batistaren ustez
  Biartziran munduban
  Gauzak izan gañez;
  Zer nai jan erateko
  Beti zegon pozez
  Apetitu galanta
  Bañan dirurik ez.
  6
  Diru pilla biltzeko
  Zuben Amerikan
  Bere burua jarri
  Gogoraturikan
  Nolatan etorri zan
  Beste bat andikan
  Nekazari juan eta
  Aberasturikan.
  7
  Eta gure Batista
  Ara juan ezkero
  Gogotik lan egiñaz
  Etzan bizi ero,
  Dirua. gorderikan
  Zintzo bai astero
  Pozturik izateko
  Noizpait "kaballero".
  8
  Bañan kupidek gabe
  Tardunik lanian
  Altsuben diru pilla
  Sortu bitartian,
  Gaizki jan, gaizki lo ta
  Ler egin nayian,
  Makaldurik jarri zan
  Mintsuben antzian.
  9
  Kapelu aundiekiñ
  Boina sarren ordez
  Apaiñ-apaiñ jantzita
  Biurtu zan pozez,
  Etorririk errira
  Beterikan urrez.
  Zer nai jateko, bañan
  Apetiturik ez.
  10
  Ogei urte geiago
  T'elbarritasuna
  Batistak ikusirik
  Du bere jarduna
  ¿Orain zertako diat
  Aberastasuna?
  Naíago nikek¡ ¡ai! len
  Nuben osasuna.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  LO! LO! LO!
  1
  Aurtxo txikia negarrez dago
  ama emaizu titia,
  aita gaiztoa tabernan dago
  pikaro jokalaria.
  2
  Nere maitia, lo ta lo;
  egin ezazu gozoro,
  sieskatxoa erabilli eta
  lo orain eta lo gero.
  3
  Aurtxo txikia zuretzat
  pilla surtan daraukat,
  erdi-erdia emango dizut
  beste erdia neretzat.
  4
  Aitxoa jan ta sabela bero
  lotxoa egin ta kalera gero,
  danbolintxoa galean dabill
  nere maltea dantzatutzeko.
  5
  Nere maitea lo ta lo
  logiro galant bat dago
  zuk oraiñ eta nik gero
  egingo dezu gozoro.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

         BAUTISTA BAZTERRETXE
  1
  Bautista Bazterretxe
  mutiko pijua,
  neri gurdi ardatza
  neri gurdi ardatza
  ostatu dijua.
  Beltxak eta txuriak
  izango dituzu
  neri gurdi ardatza
  neri gurdi ardatza
  emate ez baidazu.
  2
  Gurdi ardatza ezik
  itai ta aria
  besteren bear gabe
  besteren bear gabe
  badaukat neria.
  Sega, poto, labaña,
  gañera bostortza
  perian erosia
  perian erosia
  daukat nik zorrotza.
  3
  Nere idi pariak
  dauzka zintzarriak
  lepotikan zintzillik
  lepotikan zintzillik
  zildaian jarriak.
  Gañera ustarriak
  ta kopetakuak
  ontz urre gorri zarrez
  ontz urre gorri zarrez
  erositakuak.
  4
  Zeronek naiko gauza
  dezula diozu
  bañan neri gurdi ardatza
  bañan neri gurdi ardatza
  lapurtu didazu.
  Ordaindu bear dezu
  larrutik ederki
  ardatza ezpaidazu
  ardatza ezpaidazu
  neri ekartzen aurki.
  5
  Buru gogorra badu
  berekin kaltea
  ez dedan gauza nola
  ez dedan gauza nola
  naidezu ematea?
  Zentzuan galdurikan
  arkitzen zerade
  bestela beintzat orla
  bestela beintzat orla
  ariko eziñake.
  6
  Gezur ta abar zabiltza,
  Batista tranpiyan,
  zu beziñ gezurtirik
  zu beziri gezurtirik
  ez da Euskal-errian.
  Zure berri dakite
  inguruko denak:
  gordetzen dituzula
  gordetzen dituzula
  gauza besterenak.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ZAMORAKO SEMIA
  1
  Zamorako semia
  zortzitik zortzira
  neskatxen txanponak biltzen
  fanfarroi asi da;
  bere bigoliñakin egindu bost jira,
  errepiña jartzeño
  au bera asi da.
  2
  Zamorako semia
  Ariarbea juan da
  neskatxen txanponak biltzen
  bigoliña jo ta
  ni baño geiago iñork
  ezpaliyo bota
  nola emanazake
  arlotan agota.
  3
  Portuluzeko bi aizpa,
  Oletako iru,
  Añarben biltzen dute
  nai aña diru,
  lengo igandia ortan
  ez dira baliatu,
  Lesantxiñek soñua
  debalde jo digu.
  4
  Portuluzeko bi aizpak
  Joxepa Gergori,
  Goyarriren alaba
  prenda eder ori,
  etxetik kanpora juanta
  bolsera da jarri,
  askok ematen badiyo
  ezdut urrigarri.
  5
  Sekulan estrañako
  juan ziradenak,
  dirua pagatuta
  bire ziran denak,
  endemas olakuak
  emateitu penak,
  txanpona biarko du
  dantzatuko denak.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  BERTSUAK JARRIDISKAT
  1
  Bertsuak jarridiskat
  nere buruari
  nere buruari,
  naigabea daukat
  barrenan ugari.
  Mutill gustorikan
  ez dalako agiri
  ez dalako agiri.
  2
  Berrogei eta sei urte
  einzaikit pasatu
  einzaizkit pasatu,
  eta azala berriz
  piska bat simurtu.
  Neska zartuko ote naizen
  egin naiz bildurtu
  egin naiz bildurtu.
  3
  Oraindiokan ez nago
  mirabe baldana
  mirabe baldana,
  kupirikan gabe
  egiten det lana,
  ez da gaizki izango
  ni artzen naubena
  ni artzen naubena.
  4
  Gazterik ikasi nuan
  plantxan eta josten
  plantxan eta josten,
  onela sayatuta
  dirua sobratzen,
  senartxo bat besterikan
  ez det deseatzen
  ez det deseatzen.
  5
  Lenago senargayak
  ugari baziran
  ugari baziran,
  gau ta egun jai ta aste
  beti nere jiran,
  oraiñ ez dakit ayek
  nora juaten diran
  nora juaten diran.
  6
  Gazterikan banituzte
  nik zazpi nobiyo
  nik zazpi nobiyo,
  batekin ere ez nintzan
  ezkontzeko fiyo,
  oraiñ damututzia
  ez digu baliyo
  ez digu baliyo.
  7
  Eta zazpirak ziran
  ondraduak oso
  ondraduak oso,
  nerekiñ ezkontzeko
  zeuden animoso
  iru begi bakar ta
  beste lau jiboso
  beste lau jiboso.
  8
  Neskatxa ederra nagola
  íruritutzenzat
  iruritutzenzat,
  zazpi arroba ta erdi,
  badaduzkat beintzat,
  ai zer berogarriya
  mutill zar batentzat
  mutill zar batentzat.
  9
  Mutill zarrikan ez bada
  betor alarguna
  betor alarguna,
  ez da errex egiten
  gustoko fortuna,
  nola baitere nai nuke
  oyerako laguna
  oyerako laguna.
  10
  Amar milla peseta
  badaukat dotia
  badaukat dotia,
  beste bost milla berriz
  etxeko partia,
  ni artutzen naubenak
  ai zer suertia
  ai zer suertia.
  11
  Artzerikan ez nuke nai
  gaisto eta nagirik
  gaisto eta nagirik,
  eta ain gutxi berriz
  moskor ta ordirik,
  txarra izatekotan obe det
  bizitzia bakarrik
  bizitzia bakarrik.
  12
  Iñork jakiñ nai badu
  nungua naizen ni
  nungua naizen ni,
  egia esatia
  beti da komeni,
  Donostiñ jayo ta asia
  Joxepa Antoni
  Joxepa Antoni.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  EUSKAL ERRIKO NESKATXATXOAK
  1
  Euskal Erriko neskatxatxook
  esnatu zaitezte ¡arren!
  zoreagatikan gaiz pegakorra
  dabilkizuten ondoren,
  egin, egln "gurutze"
  orobat "Aitaren"
  plaga orren ekaitza
  galdu, dedin errien,
  zergatikan kaltea
  aundiya dakarren
  sortu ezkeros tandik
  etxien barrenen.
  2
  Errañubaren gisan dabiltza
  beti zuen ondorian,
  gauza on franko badauketela
  mingaiñ gozoen gañian.
  —Mi padre gobernador,
  mi tío alkate,
  mis hermanas maestras,
  conmigo cásate.
  ¡Ay mirabe gaztiak!
  erantzun nazute,
  zertarako oyekin
  ezkontzen zerate?
  3
  Lo menos tengo cien millones
  ori diru jakiñiau
  y los billetes del Banco... cojo
  gañezka berriz kofrian,
  tengo pueblos enteros
  Málaga aldian,
  tengo dos mil molinos
  gau ta egun lanian.
  Tengo un gran piano
  bizkarren gañian,
  porque allí dormía
  lastozko oyian.
  4
  Tenemos viñas, tenemos trigo,
  tenemos tanto aceite...,
  tenemos naba ezkondutzian
  beti gertatzen zerate;
  onak badiradela
  esaten dezute?
  bimilletotikan bat
  atera zazute,
  infernutik zerura
  sartzen dituzute
  egin ezkeroztandik
  oriyen emazte.
  5
  Ezkondu eta... ondorenean
  dira komedi politak,
  gaxo daudela lanerako ta
  azaltzen dirade tranpak,
  gizona etxian ta
  andria fabrikan,
  gurasoak errietan
  beste aidetikan:
  —Biraldu zan senarra
  azkar etxetikan
  aurren bat izan baño
  lenago tandikan.
  6
  E.—Mi muy querido, ¡ay mi marido!
  ¡qué malas noticias hay!.
  porque vosotros alperkerian
  dezubelako bizi nai,
  desde mañana así
  bearko lanian
  kiskurtzen egon bage
  subaren aurrian
  atzo sukaldeturik
  eltzien gañian
  cantando seguidillas
  tripa betetzian.
  7
  S.—A mí me llaman Prisco Veneno
  al mismo tiempo soy liberal,
  soy mano negra y socialista,
  soy monárquico y federal,
  el día que me llegue
  capitán general,
  con estos sagarduos
  no voy a tolerar
  porque siempre me dicen
  que vaya a trabajar,
  ¿qué mayor honra en mí
  que ser gran holgazán?
  8
  E.—Con tus mentiras, con tus garbanzos
  cansos nos tienes aspaldi
  si eres liberal y eres federal
  todas las farsas para ti,
  aqui es necesario
  trabajar, trabajar,
  con fábulas la tripa
  no se puede llenar,
  el padre a palizas
  hoy te va a matar,
  hasta que te entierren
  no va a descansar.
  9
  S.—Nadie a mí a palos me mata
  porque soy "valientía",
  tengo en Sevilla una ganbara
  gizonen larruz betia,
  hice robos y muertes
  Utrera aldian,
  estuve en presidio
  ogei bat urtian,
  prefiero por la honra
  morirme katian,
  tocando mi piano
  ta ez asi lanean.
  10
  E.—¡Aita etorri bedi aguro
  makil aundi bat artuta
  zerengatikan alper txar onek
  narabilkiyen joka!
  S.—Cállate sagardua,
  cállate la boca,
  no grites guretarrak
  bide gabe jota.
  E.—¡Aita azkor etorri
  iya ito nau ta!
  S.—Habla en cristiano,
  ¿por qué fuiste tonta?
  11
  E.—¡Ai Jaungoiko! Auxen da auxen
  auxen da bizi modua!
  ¡Oi! ¡oi!, aitatxo ez aldu entzun
  biotz nereko ojuba?
  A.—Bai, bai, aditu diñat
  or naun or aguro,
  Ah!, oh!, zer nolakuak
  dizkaten emango,
  ez diñ ez etxe onta
  bearrik egingo
  bat, bi, iru, lau esan ta
  zionat ekingo.
  12
  S.—Vaya qué padre tan embustero,
  vaya qué padre tan bribón.
  E.—¡Aita! labana artu du eta
  obe du pakian egon.
  S.—Venga usted cuanto antes,
  venga usted, mal suegro,
  soy capaz de llamarle
  lerdo, más que lerdo,
  en figura de estatua
  aquí le espero,
  me voy a hacer un héroe
  si no tengo miedo.
  13
  A.—Zer esaten dek mutur zikiña;
  zer esaten dek ordea?
  Ara nun dedan i zapaltzeko
  labanan baña obea;
  kis kas, kis kas, kis kas;
  iretzako seyak,
  da, da, da, da, da, da,
  oraiñ amabiyak,
  dan, jo det ordu bata,
  bun, bun, ordubiyak,
  orlako erlojurik
  etzaukat erriñak.
  14
  S.—Tras del placer vienen las penas
  ¡oh suegro, perdón, perdón!
  A.—No, no, tómalos a buena cuenta
  y aprende quién es el bribón.
  S.—Queridísimo padre,
  qué día tan fatal,
  los huesos el entierro
  me empiezan a cantar,
  usted sí que es un héroe
  y también inmortal,
  cuántas me tiene dadas
  saque usted el total.
  15
  A.—Aixa nai uke denbora ontan
  aitak alperrik galtzia,
  artzen ditunak egokigo dek
  totala ateratzia,
  zirt zart, zirt zart, zirt zart,
  ortikan kalera,
  din dan, din dan, din dan,
  segizak aurrera.
  S.—Usted quiere mandarme
  Ebros auntz aldera?
  A.—Bai, bai, piano ori
  afinatutzera.
  16
  Pasa diagu Bitoriya ta
  denboraz gaitu Mirandan
  ire lagunak entzun ditzaten
  jotzera niak din din dan,
  joan ori emendikan
  a tu tierrara,
  ez ago etorririk
  geyago onera,
  ¡or, or! izan dedilla
  zuen akabera,
  erdaldunak erdaldun,
  uskaldunak euskera.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ANDRE MADALEN
  1
  Andre Madalen
  andre Madalen
  laurden erdi bat oliyo
  aitak sariya ekarritzian
  amak ordaineluko diyo.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  IZAZU NITZAZ 'KUPIRA
  Bilintx
  1
  Loriak udan intza bezela
  maite, det dama gazte bat,
  ari ainbeste nai diyotanik
  ez da munduan beste bat:
  Iñoiz edo bein pasatzen badet
  ikusi gabe aste bat,
  biyotz gutzira banatutzen zait
  alako gauza triste bat.
  2
  Neskatxa gazte paregabia,
  apirilleko arrosa,
  izarra beziñ dizdizariya,
  txoriya beñiz airosa:
  Oraintxen baño gusto geiago,
  nik eziñ nezake goza,
  zori onian ikuste zaitut,
  ¡Nere biotzak au poza!
  3
  Ez aldirazu antzik ematen
  nik zaituala nayago.
  ¡ai! mariñelak gau illunian
  izarra baño geiago:
  Nere onduan zauzkatalako
  pozez zoraturik nago,
  zu ikustiak alegratu nau
  triste neguen lenago.
  4
  Nik ainbat iñork nai dizunikan
  arren ez zazula uste,
  nere begiyak beren aurrian
  beti desio zaituzte:
  Eguzkirikan ikusi gabe
  txoriya egoten da triste,
  ni ez nau ezek alegratzen
  zu ikustiaz ainbeste.
  5
  Arpegi fiña, gorputza berriz
  ez dago zer esanikan.
  izketan ere grazi ederra,
  ezer ez dezu txartikan;
  mundu guztiya miratutzera
  zu bezelako damikan;
  agiyan izan liteke, baño
  ez det sinisten danikan.
  6
  Nere betiko pentsamentuba,
  nere konsolagarriya,
  zu gabetanik ezin bizi naiz,
  esaten dizut egiya:
  Zu baziñake arbola, eta
  ni baldiñ banitz txoriya,
  nik zu ziñaken arbol artantxen
  egingo nuke kabiya.
  7
  Amoriyuak nere. biyotza
  zure ganuntza darama,
  erri guziya zeren daukazun
  neskatx bikariaren fama:
  Beste fortunik mundu onetan
  ez det desiatzen, dama,
  aur batek berak izan gaitzala
  ni aita eta zu ama.
  8
  Falta dubenak logratutzeko
  itz egitia txit ondu,
  eta nik ere sayatu biat
  ote gintezken konpondu:
  Gaur nagon beziñ atrebituba
  sekulan ez naiz egondu,
  argatik golpez galdetzen dizut:
  Nerekin naizun ezkondu?
  9
  Ezkondutziak izan beardu
  preziso gauza txar'en bat
  ala esaten ari zait beti
  nere konsejatzalle bat:
  Alaxen ere aren esanak
  oso utzirik alde bat,
  ongi pozikan artuko nuke
  zu bezelako andre bat.
  10
  Zedorrek ere ongi dakizu
  aspaldi ontan nagola,
  zuregatikan penak sufritzen
  bañan ordia au nola:
  Alaxen ere ni gana eziñ
  bigundu zaitut iñola;
  ni zuretzako argiya naiz
  zu neretzako marmola.
  11
  Nere biotza .urtzen dijua
  eta ez da misteriyo,
  penaren kargak estutu eta
  zumua kendutzen diyo:
  Begiyak dauzkat gau eta egun
  egiñikan bi erriyo,
  beti negarra dariyotela
  zu zerala meriyo.
  12
  Zu zeralako meriyo baldiñ
  juaten banaiz lur azpira,
  gero damuba eta malkuak
  alperrik izango dira:
  Beiñ juan eskero oyen birtutez
  berriz ez niteke jira,
  ori gertatu baño lenago
  ¡Izazu nitzaz kupira!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  KONTXESIRENTZAT
  Bilintx
  1
  Kantatutzera indar aundiko
  desio batek narama,
  Kontxesi zuri nai dizut eman
  mereziya dezun fama:
  gure probintzi Gipuzkoakuan
  igualik gabeko dama,
  berinkatuba izan derilla
  zu eman zinduben ama.
  2
  Zedorrek uste etzenubela
  egon nitzaizun begira,
  lendabiziko oñetara, ta
  urrena berriz gerrira;
  oñak dituzu txiki politak,
  gustagarriyak txit dira,
  gerriyak berriz eman litzazke
  kana bat zintak bi jira.
  3
  Andik urrena ipiñi nizun
  erreparua petxora,
  ordubantxen bai eman nizula
  aingeru baten itxura:
  Jaungoikoak .berak. deitu izan bali
  iyo nerilla zerura,
  zure ondotik ara juan biarrak
  emango ziran tristura.
  4
  Ondoren. jarri nitzan denboran
  begiratubaz lepora,
  biyotzak salto egiten ziran
  irten nayian kanpora:
  Irten ta zuzen badakit zierto
  juango zan zure kolkora;
  nik jakitera nai zenubela
  utziko nion gustora.
  5
  Atenziyua begiyetara
  paratu nizun segiran,
  ez dakit zierto begiyak edo
  eguzki berri bi ziran;
  ondo ikusi ez nizkitzun ta
  ¿nola esango det zer diran?
  Begiratutzen nizun guziya
  bista kendutzen zeniran.
  6
  Ille beltz eder dizdízariya
  oparo dezu buruban,
  konparatzeko baliyo duben
  sedarik ez da munduban,
  trentzak egiñik zenezkan dana
  erregiñ. baten moduban;
  diamantezko koro eder bat
  falta zitzaizun orduban.
  7
  Ointxo politak, gerriya mia,
  graziya milla petxuban,
  lepo biribill diruriyena
  egin berriya tornuban
  pare gabeko begi argiyak,
  ille ederra buruban:
  zu baño aingeru politagorik
  ez da izango zeruban.
  8
  Beti ariko naiz Jaunari eskaka
  ondo izan zaitezela,
  etzazula uste nere biziyan
  zutzaz aztuko naizela.
  Eskumuñak maiz bigal nazkitzu
  orain artian bezela;
  ainbeste egin biar dirazu
  penaz ilko naiz bestela.


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  ZENBAIT DAMEN ESKER
  1
  Atzo probetxu gabe,
  etxeko auzuan
  egondu nitzan zure
  zai egun osuan.
  Gaur suertez ikusitzen
  zaitutan kasuan,
  itz egin bear dizut
  izketa gozuan.
  2
  Zeiñ ta politak diran
  arrosa, jazmiña,
  azuzena, liriyo,
  eta klabeliña,
  danak bat egintare
  ez dirade diña
  igualatzeko
  maite atsegiña.
  3
  Nai det jakin dezazun
  orain beriala,
  txit asko nai dizutan
  neskatxa zerala,
  gaur zu ikusitziak
  poztutzen nau ala,
  nun iruritzen zaitan
  jai aundi bat dala.
  4
  Au da mundu guziyak
  ongi dakiyena:
  zu zerala dama bat
  grazi utsa dena.
  Bat oyetan badezu
  erotzen naubena:
  artan arkitzen dizut
  grazirik geyena.
  5
  Izan ere gorputza
  dezu aproposa;
  ikusi utsarekin
  ematen du poza,
  beste iñor ez dala
  zu beziñ airosa,
  erri guziyan dago
  banatuba boza.
  6
  Patxaran ibiltzia
  dago gaur bolaran
  pausaje fiña orain
  zergatik moda dan.
  Eta zu ikustia
  modako patxaran,
  ¡ez dakizu neretzat
  nolako ditxa dan!
  7
  Nik esan ta zuk jakin
  biazu ezikan.
  Lau andre gai dakazkit
  artu nai ezikan.
  Ezkonduko nitzake
  gaur bertan kasikan.
  Besterekin ez, bañan
  ¿zurekin? ¡Pozikan!
  8
  Amoriyorik gabe
  pasatu eziñez,
  nik damak maite ditut,
  aitortzen det ziñez.
  Begiyakin guziyak,
  milla bai mingañez,
  ¿baña biyotzarekin?
  ¡zu besterikan ez!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Nere andre onekin
  1
  S.—Nere andre onekin
  txit asarre nabil,
  izan ere alako
  Maritxua dabil,
  senarra gana ez da
  errenditzen umil,
  obeditzea baño
  nayago luke il.
  2
  A.—Obedituko nuke
  merezi bazendu,
  errespetua iñoiz
  nork berak galtzendu
  oker zabiltza eta
  nik ezin zuzendu,
  gure kasketa beti
  orrek ekartzendu.
  3
  S.—Nere andre Jasíntak
  artu dira gala,
  bertso berriyak jarri
  bear dizkadala,
  kulpa gabe asitzen
  bazerade ala
  gauza jakiña dago
  gaixtua zerala.
  4
  A.—Publikuan díozu
  gaixtua naizela
  nik esango dizut zuk
  merezi bezela,
  ia danak aditzen
  jarri dítezela,
  igarríko   dízute
  gaizki zabiltzala.
  5
  S.—Sekulan egin izan
  ez dizut gaitzikan,
  aldezakedanean
  mesede baizikan,
  aditzen badizut nik
  orlako itzikan,
  bizkarrean ez dezu
  izango otzikan.
  6
  A.Beti beti beldurrez
  emen nadukazu,
  edanekuan bintzat
  zitala zera zu,
  orditu gabe berriz
  onik ez daukazu,
  nerekin bizítzekoz
  mudatu biezu.
  7
  S.Itxubari pegatzen
  díozu poliki,            ,
  zuk ondo jan eta, ni
  gosiak iduki,
  senar emaztientzat
  au ez da egoki,
  makílla dantzatutzen
  asiko naiz aurki,
  8
  A.—Makillarekin baldin
  ni jotzen banazu
  egun asko baño len
  damatuko zaitzu,
  itxu aurreko beti
  ibiltzen nazu,
  zuluen batían or
  gelditu biezu.
  9
  S,—Ni zuluan sartzeko
  zaude pregonatzen
  ta len berriz gosiak
  naukazu penatzen,
  zeorrek dakizu
  ondo gabernatzen,
  eta ni miseriyan
  gosiak akabatzen.
  10
  A.—Jan edanaz baliyo
  ez du zuretzako,
  oyen paltan etzaude
  simur eta plako,
  bai inbirioso ta
  tzarra zeralako
  ezin emana zuk
  andriarentzako.
  11
  S. Zeñek sufrituko du
  gauza ori ala
  nabilki arto utza
  jango nukiala,
  anka ankari eman
  ezin diodala,
  zu berriz gobernatzen
  beti egiñala.
  12
  A.—Gosiak etzaude zu
  gezurra da ori,
  ez egonatikan
  eder eta guri
  suangilla jandako
  katua diruri,
  beretzako au ezin
  gustatu iñori.
  13
  S.—Lotzagabeakorik
  andria zu baño,
  iñoiz ere ikusi
  ez det oraindaño,
  ezta desondratutzen
  iñor ortaraño
  enparatzen nazu
  atzeko alderaño.
  14
  A.Gabetan ordituta
  arro ibillitu,
  goizian gogorik ezta
  jan gabe gelditu
  ez leanak ez baño
  orrek galtzen zaitu
  ta zuk orlakorik nai
  ez dezu aditu.
  15
  S.—Oriyek esatia
  ez dira komeni,
  zedorrek ez dezu ta
  lotza eman neri,
  jendeak badaduka
  or zenbat armoni,
  txit bajeza aundiyan
  nazu ni ipiñi.
  16
  A.—Gizona nai duanaz,
  obea artu beza,
  ez zu bezin zitala
  eta prestu eza,
  zertako etzeran
  geldo ezereza,
  da eman naya neri
  daukazun bajeza.
  17
  S.—Itz txar asko esaten
  dituzu nigatik,
  iya atera nazu
  pazientziyatik,
  jendia farrez dago
  eldamenetatik,
  ezín adiko zera
  orrelaxen beti.
  18
  A.—Aundiyaguak ere
  oraindik baditu,
  ere gizon txar onek
  esango banitu,
  zelebreagorik ez
  dezute aditu,
  esaten daukat lotza
  ezin atrebitu.
  19
  S.—Nik ikusitzen ez da
  zu naidezuna egin,
  beti nerí pegatzen
  ta gaizkí ítz egin,
  nik asmatzen dizkizu
  txít gutxi utz egin
  zurekin bizitutzen
  ez dago atsegín.
  20
  A.—Ez zaude birikari
  gustiz gustosua,
  ordía ta eskasa
  pantasiosua
  deskonfiatuba ta
  errezelosua,
  beti beldurrez dabil
  zure andre gaxua.
  21
  S.— Gezurrak sumatzen
  daukazu neke,
  lotsagatik bestela
  esango zenduke,
  aspertu ere gabe
  ariko ziñake,
  nere tatxak esaten
  baldin baneuzkake.
  22
  A.—¡Ai Joxe Iñasio!
  etzabiltza justu
  itz geyegi dituzu
  nere kontra nastu
  andria orrelako
  tatxariz ez du
  gezurrak esateitu
  ez zui sinistu.
  23
  S.— Gezurtiya naizela
  orra neri esan
  aundienetakua
  naiz zedorri izan
  aurria artzen dezu
  falsuaren gisan
  nik ezagutzen zaitut
  zergatik zabiltzan.
  24
  A. - Asiera bezela
  guk errematia
  alperrikan da zuri
  ondo esatia
  orren buru gogorra
  gizona izatia
  ez dezu baliyo ta
  isildu zaitia.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Loriak
  Bilintx
  1
  Beti nik damari
  ¡Loríak ugari!
  Batek ere zerbait
  Maite naubenari.
  Damak berriz neri,
  ¡Gezurra diruri!
  Osiñez pagatu
  Lorezko zor ori.
  2
  Oso nago mendian
  Jaungoiko ítxubaren
  Ama Benus'en gandik
  Jayotakoaren;
  Neroni ez naiz jabe
  Nere biyotzaren;
  Gaixua.preso dakat
  Amoriyuaren.
  3
  Sartutzen dan bezela
  Balkoi batetikan
  Eguzkiya gelara
  Kristal batetikan,
  Neri gisa berera
  Beiñ sartu zítzaitan
  Dama bat biyotzera
  Begiyetatikan.
  4
  Bíyotz nerian preso
  Geldítu zan bertan
  Geratzen dan bezela
  Txíngorra iyeskan:
  Bizi naizen artian
  Irukiko det an
  Eta ¡o zer gustora
  Irukiko det an!
  5
  Ditu ille urrezko
  Albiñu luziak
  Alakorik apaintzen
  Ez du orraziak
  Frankotan inbiriya
  Eman dit aiziak
  Arren trenza tartetik
  Jostatzen pasiak.
  6
  Ondo konparatzia
  Da gauza eziña
  Arren begiyetako
  Urdintasun fiña;
  Ez da urrutirare
  Aitatzeko diña,
  Itsasoko bagaren
  Kolore urdiña.
  7
  Ez da zer aitaturik
  Zeru zabalare,
  Bolaraz urdiñ-urdiñ
  Jarritzen dalare
  Aingeru neriaren
  Begiyak alare,
  Urdíñ puribagoko
  Zerubak dirare
  8
  Izarrak dirudite
  Ain ditu argiyak,
  Aíngerubak zerutik
  Jatxita jarriyak,
  Gloriyan egindako
  Ispillu garbiyak,
  Jaungoikoa badala
  Gogoragarriyak.
  9
  Kupido'k eritzen nau
  Fletxakin berriro,
  Neregana jiratzen
  Dituben aldiro;
  Biyotzera sartzen zait
  eztiro-eztiro
  Alakoxe gauza bat
  Gozua guztiro.
  10
  Aren ezpañ gorriyak
  Faman daude fiñtzat,
  Iñoiz pasatzen díra
  Lore polit bitzat,
  Zerbaitez apartetik
  Ikusita beintzat,
  Mundu guztiyak artzen
  Ditu krabelíntzat.
  11
  Farrik egiten badu
  Zerutar Birjiñak
  Erakusten dituben
  Ortzak txiki fiñak
  Txuriz elurrarekin
  Dirade berdiñak
  Perlak iruri dute
  Zillarrez egiñak.
  12
  Gozuaren birtutek
  Aren asnasiak
  Lo aratzitzen ditu
  Nere oñaziak;
  Usai oberik ez du
  Banatzen aiziak,
  Loriak maitatubaz
  Baratzan pasiak.
  13
  Arpegiya polita,
  Gorputza liraña,
  Txikiz ez det esaten
  Oñaren tamaña;
  Ibiltzen airosua,
  Jantziya apaña,
  Aren graziyak dira
  Eziñ esan aña.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Anton Iskiñentzat
  Bilintx
  1
  Bertso berri batzuek
  Anton Iskiñezat (bis)
  txit komeni dirala
  iruritutzenzat,
  berak badaki jartzen
  beste iñorentzat.
  ez da milagro bestek
  jartzia beretzat. (bis)
  2
  Bere ofiziyua
  zapat`egillea,
  lan fiñan badauka
  abillidadea,
  bañan lanerako da
  gogorik gabea,
  pena artzekua da onen
  enfermedadea.
  3
  Lana egíñ baño len
  kobratu lenbizi;
  diru oyek artuta
  tabernara igesi,
  danak gastatu arte
  zeñek etxerazi,
  bizkarra autzitzia
  ez aldu merezi?
  4
  Orren bizi modua
  Donostiyako erriyan,
  beti zurrut agiten
  sagardoteriyan,
  broma eta kantuak
  zelebrekeriyan,
  andik atera gabe
  al duben guziyan.
  5
  Gosaitako bear ditu
  sei edo zazpi baso,
  zeñek orduban oni
  lana agiten asiko:
  edan korriente baña
  pagatzia aztu,
  ola tabernariya
  nola aberaztu?
  6
  —Bete ogeigarrena,
  tabernariyari.
  —Ez dizut ni emango
  sagardorik zuri;
  ez banazu pagatzen
  zornazu neri
  parte emango diyot
  zelodoriari.
  7
  —Ez parterik eman
  zelodoriari,
  astian pagatuko dirut
  pitxar bat edo bi,
  ezpazera konforme
  ajolik ez neri,
  gogua badet eta
  bastante da ori.
  8
  Ez banazu pagatzen
  zor nauzuna
  boina kenduko dizut
  buruban dezuna,
  zuregatik galdu det
  iya osasuna,
  ¡ai! ajolik gabeko
  lotzik ez dezuna!
  9
  Zazpi karga sagardo
  zor nazkitzut iya.
  Barkatu biar dezu
  ez da ori egiya,
  zedorrek bezin ona
  daukat memoriya,
  geyenaz iru karga
  dizut zor utziya.
  10
  Berriz olako gauzik
  esaten banazu
  ardirik neregandik
  artuko ez dezu,
  neronek aña kulpa
  zedorrek badezu
  ni zein naízen jakinda
  zertan eman nazu?
  11
  Ez da apuratuko
  sokiña ezertan,
  besteren bizkarretik
  dabill zurrutan,
  tabernariyarekin
  beti erritan,
  egun batian or
  illko dute bertan.
  12
  Txaskarrillo polit bat
  lau urte igaro
  Motrikun Iskiñakin
  pasatua dago;
  juan da esan zion
  ostalariyari,
  Donostiyatik dator
  jendia ugari.
  13
  Zuk ematen banazu
  jaten ondo neri,
  nik korriente jendia
  etxera ekarri,
  festak ziraden eta
  jende asko zan an
  guziakin broman
  au beriala asi zan
  14
  Bapo egon izan
  jaten da eraten
  txit petardo ederrak
  dakizki ematen,
  apostuba nik ori
  San Pedrotan aurten
  ezaizala bakarrik
  Mutrikuara joten.
  15
  Ederki portatu zan
  bere esanian
  fiyaliterke orreáin
  gaurko egunian,
  tripa ederki bete
  egin zubsnian
  zerutik etorri zan
  bigaramonian.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Mediku baten ateraldia
  S. Baroja
  Konke esan beza, mediku jauna,
  ¿asmatu nuen, ez da ala,
  nere alaben tristetasuna,
  amoren kontuba zala?
  jain da gaxoa iñoxentia!
  usakume bat bezela,
  malizi gabe, seguru nago,
  mutill koskorren bat dala.

  — Doña Leokadia: konforme nago:
  andre jakintsurik ez da
  Españiatik Alemanira
  berorri lenbizi ez bada
  baño ote dan mutill koskorra
  edo alaba ote da,
  egin artian berorrek ezin
  jakin lezaken gauza da.


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Asto kontua
  S. Beroi

  Ikusirik pasatzen
  astoak ugari
  aita batek algaraz
  dio semeari:
  — Begirakiok, Pello,
  ire anayari.
  Semeak bereala
  erantzun du —Ene
  ez nuben nik uste
  berorrek zituala
  orrenbeste seme.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Madalenen arrazoia
  S. Baroja
  Madalen ezkondu zan
  bertsolari batekin;
  zortzigarren illean
  poz aundiyarekin
  eder eta galanta
  seme bat egin.
  Ama suyaren kontra
  pozoitua dago
  ta alabak esaten du:
  —¿Nola geroago;
  zortzikuak egiten
  aitua badago?

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Nork esan?
  S. Baroja
  Milla bat aldiz Joxe Paskuala
  arkitu zizkan zakarra,
  broma zalia, au t'ura zala;
  ainbeste burla ta farra
  ¡ta orain Joxe dik senarra!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Kanta
  Zure arpegiyan dituzu arrosak
  ta ausartze ez nai ukitzera
  bada arrosaren usai gozua
  ukitzen bada galtzen da.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Itxasua laño dago
  Itxasua laño dago
  Bayonako barraraño,
  ni zu zaitut maitiago
  txoriyak beren umiak baño.

  Gure oroz aita dago
  laño pian gaberaño,
  ni zu zaítut maitiago
  arraitxuak ura baño.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Nagusiya ta rnaistarra
  Txirrita
  1
  Orain artian ni izandu naíz
  aitona, zure nagusi,
  errenta txintxo pagatu dezu
  bere kapoí eta guzi.
  zu bañon gizon umillaguak
  ez ditut asko ikusí,
  oraiñ etxe saltzera guaz
  nai bazenduke erosi,
  2
  Larogei duro zuben errenta.
  etxiak orain artían,
  zedorrek ala pagatu dezu
  berrogei ta amar urtian,
  lenguan bertan gelditutzía
  ez da neretzat kaltian,
  bost milla duro baliyo ditu
  ta konpondu gaitian.
  3
  —Zer familia izandu degun,
  jauna, nai alditu aditu?
  Amabi aurren aita naiz ni ta
  semiak amar baditu
  lan egiteko iñor gutxi ta
  mayian ezin kabitu,
  baneukake non enpleatua
  bost milla duro banitu.
  4
  Au adituta beste aldera
  bueltatu zan nagusiya,
  esanaz:—Nik zer kulpa dadukat
  zuk ume asko aziya,
  ez dezu asko istimatzen nik
  egin dizuten graziya,
  zuek artu nai ez badezute
  bada zeñek erosiya.
  5
  —Eskerrik asko nagusi jauna,
  pakian biagu bizi,
  baña izketan bukatu arte
  ez bedi juan igesi,
  klaro dabillen gizonak ez du
  arrazoi txarrik merezi,
  nai dubenari saldu bezayo,
  guk ez genezake erosi.
  6
  Aziendaz ta lan erramintaz
  bagendukan indarra,
  ayekin ere ez degu orain
  oso alderdi ederra,
  zazpi baliyo luteken gauzak
  bostian eman biarra,
  au pensatzian etortzen zaigu
  begietara negarra.
  7
  Amabi lagun mayian bueltan
  juntatutzera jateko,
  geyenaz ere aretatik bost
  irabazira juateko:
  pazienziya artuko banu
  an bat ez nuke kalteko,
  Jaungoikuari eska zayogun
  osasuna emateko.
  8
  Prezisamente martxatu biau
  baserrira edo kalera,
  norbaití egin biarko zayo
  bizi lekuen galdera
  esplikatuaz nola izan dan
  fameliyaren galera,
  gure Jainkuak nai duen arte
  nonbait mantenduko algara.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Aizak a motell mañonzi

  Xenpelar
  Aizak a motell mañontzi,
  urrengorako gorantzi,
  ez aldakiken or pip'artzia
  etzala lizentzi?
  Jeniyo txar oyek utzi,
  bestela ezurrak autzí,
  gizalegia nola biardan
  ezin erakutzi

  Muzarro
  Nik badet gízalegia
  Franzisko bañan obia,
  beste tatxik etzait arkitzen
  arlote pobría.
  Jeniyua det noblia,
  kortesi pare gabía,
  ik neri ezurrak austeko
  nun dek abillidadía?

  Xenpelar
  Ziri bat sartu dit neri,
  ara bestia berari,
  abillidade gutxt dagoenik
  ez esan iñori,
  azala daukek ík lori
  mamirik ez dek agiri,
  ezur igarrak austen zallaituk
  bazekiyat ori.
  Muzarro
  Kunplitzik ire ordenak,
  ez dik kalteko nordenak,
  bestela parra egingo ditek
  begíra daudenak,
  ik nun daukazkit kemenak
  menderatzeko gallena?
  ezur igarrak autsendizkik
  indarra dubenak.
  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Nere senarrarekin
  Xenpelar
  1
  Nere senarrarekin
  daukadan bizitza,
  kantatuko det iñork
  ikasi albalitza;
  piña izango zala
  emantziran itza,
  akerraren adarrak
  bezela gabiltza.
  2
  Nere senarrak daukaz
  ki ijeniyuak
  eztu gustorik gure
  matrimoniyuak;
  mani gaistuak dauzka
  burura iyuak,
  eman biarko zaizka
  Ebanjeliyuak.
  3
  Baldin bazenekite
  lengo egun batez
  nola ikusí dedan
  gízona suertez,
  neskatxak kortejatzen
  dabill borondatez,
  andriari jipoya
  diruaren partez
  7
  Ni engañatu arte
  txintxo eta umill
  mingañ ederrarekin
  berrogei maratill;
  orain lana egin baño
  nayagoluke
  bere ta besterenak
  zurrupatzen dabill.
  5
  Goizian tabernara
  juan da alperrian,
  begi bat txintxilikan
  erdi negarrian,
  ziraldoka etxera
  illunabarrian,
  gaistotzen asi da
  ondu biarrian.
  6
  Tabarnatik etxera
  orren pausajia,
  irrintzi egiteko
  badu korajia;
  errespetua biar
  zuen parajia
  amen sabelian
  aztuta lajia.
  7
  Moskorteagatikan
  zalla da erortzen
  bakarrikan badaki
  etxera etortzen,
  andria egon biar
  bizkarra berotzen,
  senarraren eskutik
  azotiak artzen.
  8
  Umiak karraxiyan
  neroni antzika,
  senarra moskortzian
  etxian musika;
  erantzuten badiyot
  kontrako itzika
  nere bizkarrak eztu
  izaten otzika.
  9
  Baste lau lagunekiñ
  bart aguazilla
  jokuan galdutako
  txerriyaren billa;
  ate bazterretatikan
  oyen eskamilla
  andria etxian bada
  atera dedilla.
  10
  Arriturik begirik
  ez niyoten taso,
  odolak urbiyutu
  zitzaizkidan oso;
  nere txerri gaxua
  ostatura preso
  senarren jokua
  izan dala kaso.
  11
  Ixillik pasanuben
  nere barrenian,
  au ere egin biar
  zuben azkenian,
  beste jaberik badu
  bire zuzenian,
  jaunak eramazute
  nai dezutenian.
  12
  Esku Aldaba zuen
  txerriyak izena,
  bost arrua ta erdi,
  bastante gizena.
  ura jokuran galdu,
  gañera kinzena,
  orra nere senarra
  sujeto zuzena.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  IJITUAK
  Txirrita
  1
  Esplikatzera nua kontuak
  ijito jende oyenak
  nola diraden gura artian
  gertatu izan diranak;
  alperrak edo moskorrak dira,
  erdi lapurrak geyenak,
  okasiyua ta eskandalua
  faltatutzen etzayenak.
  2
  Bere asto ta zakur eta uma
  emen dabiltza jai ta aste,
  Mikeletiak iñoiz aurrian
  atera izandu dituzte,
  berak baño len ostera etorri
  ta persegitzen gaituzte,
  beste olako naziyorik bat
  iñondanik eztet uste.
  3
  Beren asto ta zakur eta ume
  dabiltza juan etorriyan,
  emakumiak lasto petresto,
  kasikan larru gorriyan;
  gizonak berriz mosketa aitzaki
  beren aizturrak gerriyan
  siñalien bat utziko dute
  sartzen badira erriyan.
  4
  Emakumiak aurrak artuta
  eskera dijoatzenian,
  etxeko andre limosnatxo bat
  Jainkuaren izenian,
  ofrezimentu luzía baño
  errezo motza azkenian,
  gauza guziyak gero berentzat
  iñor bistan eztanian.
  5
  Kontutako aberiakin
  nola naiduten jokatu
  emen ostuta auntz eraman,
  an saldu edo trukatu,
  anguak berriz onuntz ekarri,
  jabiak ezin topatu,
  kontu garbiya nai duenak ez
  ijituakin tratatu.
  6
  ljituetan gutxi izaten.
  dirade berriz antzuak,
  naturalezaz kasta gogorrak
  ta gañera umetsuak,
  bizkarrian bat, tripan bestia,
  aldamenetan batzuak,
  sall galantakin ikusten dira
  dabiltzala geyentsuak.
  7
  Usandutako okelak jaten
  dira pare gabekuak,
  anima salbo, zakur gosiak
  diraden bezelakuak,
  naiz izan usteldu ta lurpian
  luzaro egondakuak,
  istimatutzat daramazkite
  oriyek orrelakuak.
  8
  Sasiyetako oyalak eta
  ollakojitzen atsuak
  ta kalietan poltsak miatzen
  dabiltza mutill gaistuak,
  gizonak berriz mendiyetatik
  biorra eta astuak,
  gauza gozorik senti badute
  azkar erantxi eskuak.
  9
  Asolbiziyo biarrik ere
  ezta izaten oyekiñ
  fakultadia «Aita Santuak»
  ainbat badute berekin
  naiz aide izan ezkontzen dira
  alkar naidutenarekin.
  orretarako gazterik pronto
  naiz dotriñarik ez jakiñ.
  10
  Kontratuako ere ezdute
  eskribanorik biarrik
  kastuban zertan ibil biardu
  txorakeriyan alperrik
  naiz aide igual ezkontzen dira
  igual oriyek bakarrik,
  bodetarako ardua bada
  ez da besteren biarrik.
  11
  Neska mutillak tokatzen bada
  berentzat elkar artzia,
  zelebre diran kontuak ortan
  ere badarabiltzia,
  buruaz gora botako dute
  autzi declina eltzia,
  zenbat puska egin ainbeste urteko
  egituen ezkontzia.
  12
  Etxe karrera, ola telleri,
  legorrak dauden tokira
  jeneralian gauetarako
  erretiatutzen dira;
  atenziyuan egon izan naiz
  nola dabiltzan begira,
  estute onik asarretuta
  purrukatutzen ez badira.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Baratzako pikuak
  Baratzako pikuak
  iru txorten ditu;
  neska mutill zaliak
  ankak ariñ ditu,
  ankak ariñak eta burua ariñago,
  dantzan obeto dakin
  arta jorran kaño.
  Arta jorrara nua
  luberri berrira,
  belarra jorratuta
  artuak sasira.
  Aitak arta jorrara
  deritzen naubenian:
  Ama oyera nijua
  miñ det sabelian.


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Zortzikoa
  Festarik bear bada
  bego Donostira,
  betikoa da fama
  ondo merezia;
  bestetan ez bezela
  emen gazteria
  amaren sabeletik
  dator ikasia.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Aita San Antoniyo
  Aíta San Antoniyo
  Urkiolakoa,
  askoren biotzeko
  santu debotoa;
  frankok egiten dio
  San Antoniori
  egun batean joan da
  bestean etorri.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Txomiñ eta Bartolo
  Nik ikusi nituan
  San Juan gabian
  Txomiñ eta Bartolo
  tabernako atian.
  Ormia zalakuan
  batak besteari
  txisa ete zion zart zart
  pragetan alkarrik.
  Beste batek du deguan
  sukalde onduan
  illitia ipiñirik
  surretxo zuluan.
  Pipiari tiraka
  masallak sarturik
  sudurra erreko zuan
  sukalen balerik.


  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  LUA, LUA
  Lua, lua, tuntulun-berde,
  lua, lua, masusta...
  Aita guria Bitoriyan da
  ama manduan artuta.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  THINGIN THANGUN
  Thingin thangun
  inpernuko malluaren otsa
  Bordaxarko neskaren
  ekontzeko poza,
  iñork esate ez ta berak
  esateko Iotsa,
  esposatuko litzake
  pozík neska motza.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  GURE BARATZAN
  1
  Gure baratzan daudek
  lore guztiz finak,
  txuri gorri oriak,
  moria eta urdiñak,
  liriyo azuzenak,
  alegriyo miñak,
  bioletak, arrosak
  eta krabeliñak.
  2
  Guk daukagu musikak,
  guk melokotoyak,
  gingak diruditenak
  perlazko botoyak,
  udare, aran eder,
  pikuak, sagarrak,
  naranjak, limoyak,
  nispira, briñoyak.
  3
  Goizian jaiki eta
  leyotik begira
  gure arto goxuak
  eldu ote diran,
  ostua ximur eta
  burua berdia,
  ale ederrak egiteko
  ¡a ze siñalia!
  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Galai bat etorri zait
  1
  Galai bat etorri zait
  larri eta estu,
  oyaren baztarrian
  egiteko leku,
  xiri ta muxu,
  traje baten neurriya
  biar ziran artu.
  2
  Onian ezin eta
  gero gogorrian,
  onian ezin eta
  gero gogorrian,
  oyaren aurrian
  oriñalez jo nuen
  kopetako ezurrian.
  3
  Errukitu zitzayon
  egin nion kura,
  etxian zan botika
  gatza eta ura,
  Joxe Bentura,
  ez geyago etorri
  nere konbentura.
  4
  Egin baniyon ere
  txirri edo mirri,
  egin baniyon ere
  txirri edo mirri,
  Joxepa Antoni
  nere kopeta ezurrak
  pagatu du ongi.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  KANTUA

  ¡Ai ori begi ederrak!
  iduritutzen zait eperra,
  gauza oberík an ez da;
  ontxo pollita,
  zapata eder,
  txorkatilla guztiz fiña;
  jantzi ederki egiña,
  la illiak modarako fiña,
  jai neretzat baziña!
  Elizatikan konbenturaño
  egiñ omendute galtzara.
  Orrela bizi bagiña beti (3 aldiz)
  guazen guztiyok dantzara,
  txin txin txibilitua soñua,
  txin txibilito ta tanboliñ,
  orrela bizi bagiña beti (3 aldiz)
  guazen guztiyok dantzara,
  Katalin, Katalin,
  ¡Maitea!
  azkeneko eguna da eta (3 aldiz)
  guazen guztiyok dantzara.
  Katalin, Katalin,
  ¡maitea!
  Katalin, Katalin,
  ¡nere maitea!

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Gizon bat ardo gabe
  Meajer
  Gizon bat ardo gabe
  dago erdi illa
  marmar dabiltza tripak
  ardoren billa;
  bañan edan ezkero
  ardoa txit ongi
  gizonik txatarrenak
  baliyu ditu bi.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  Kanta
  Enpleatzen ez bada
  gazte dala neska
  pasa biarko ditu
  makiña bat keska,
  burutik zoraturík
  senar gairik ez ta,
  orra azkenerako
  neska zarren festa.

  Euskal Erriko: KANTA ZARRAK
  Cancionero popular vasco
  (Tomo II)

  OBIZDEA

  Azkenak emen daude
  zaldi argal baten,
  zeñak ez zuen iñoiz
  pentzu on bat jaten
  ¡geIditu zaizkan mami
  puzkak eramaten
  beliak lan askorik
  apenas daukaten!
  Regreso al contenido